Bộ trưởng Bộ Y tế thăm và làm việc tại Thái Bình

Bộ trưởng Bộ Y tế thăm và làm việc tại Thái Bình

Ngày 15/5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đoàn công tác của Bộ Y tế đã về thăm và làm việc tại tỉnh Thái Bình.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
bản đồ Vị trí địa lý Diện tích: 1546.5 Km2 Dân số: 1865400 người

Toàn văn Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương

Toàn văn Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 21/5/2018.

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
02/2018/QĐ-UBND 23/02/2018 Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 điều 19 Quy định phân cấp Quản lý Hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo quyết định số 07/2016/QĐ-UBND
02/2018/QĐ-UBND 23/02/2018 Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 điều 19 Quy định phân cấp Quản lý Hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo quyết định số 07/2016/QĐ-UBND
01/2018/QĐ-UBND 19/01/2018 ban hành Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Thái Bình
30/2017/QĐ-UBND 20/12/2017 Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Binh
29/2017/QĐ-UBND 20/12/2017 Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn
26/2017/QĐ-UBND 14/12/2017 Về việc ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Thái Bình
XEM TIẾP
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
27/2017/NQ-HĐND 27/12/2017 Nghị quyết phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Thái Bình đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
23/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 Nghị quyết quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn
24/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 Nghị quyết thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình đến năm 2020 đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh
25/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 Nghị quyết phê duyệt Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
21/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 Nghị quyết phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2018 (phụ lục sẽ được bổ sung sau, đề nghị đ/c Văn thư tiếp nhận lại văn bản khi có phụ lục)
22/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 Nghị quyết phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2018 (phụ lục sẽ được bổ sung sau, đề nghị đ/c Văn thư tiếp nhận lại văn bản khi có phụ lục)
XEM TIẾP