Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra công tác ứng phó với bão số 3 tại Thái Bình

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra công tác ứng phó với bão số 3 tại Thái Bình

Chiều ngày 18/7, Ðoàn công tác của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai do đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Trưởng đoàn đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 3 tại Thái Bình.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
bản đồ Vị trí địa lý Diện tích: 1586.3 Km2 Dân số: 1.791.510 người
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
02/2018/QĐ-UBND 23/02/2018 Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 điều 19 Quy định phân cấp Quản lý Hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo quyết định số 07/2016/QĐ-UBND
02/2018/QĐ-UBND 23/02/2018 Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 điều 19 Quy định phân cấp Quản lý Hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo quyết định số 07/2016/QĐ-UBND
01/2018/QĐ-UBND 19/01/2018 ban hành Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Thái Bình
30/2017/QĐ-UBND 20/12/2017 Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Binh
29/2017/QĐ-UBND 20/12/2017 Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn
26/2017/QĐ-UBND 14/12/2017 Về việc ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Thái Bình
XEM TIẾP
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
07/QĐ-HĐND 31/05/2018 Phân công các Ban HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XVI
91/HĐND-TH 31/05/2018 Chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XVI
27/2017/NQ-HĐND 27/12/2017 Nghị quyết phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Thái Bình đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
23/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 Nghị quyết quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn
24/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 Nghị quyết thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình đến năm 2020 đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh
25/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 Nghị quyết phê duyệt Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
XEM TIẾP