Đẩy mạnh tuyên truyền việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích

Ngày 04/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2500/UBND-KGVX về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2017 và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

Quyết định 958/QĐ-UBND

Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 về việc Phê duyệt Danh mục TTHC thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình

Quyết định số 2451/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Danh mục Thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình.

Phê duyệt Danh mục Thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình.

Quyết định số 2409/QĐ-UBND

Quyết định số 2409/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 về việc thông qua danh mục 246 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tại tỉnh Thái Bình

Quyết định 431/QĐ-UBND ngày 05/3/2014 về việc Ban hành Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2014

Ban hành Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2014

Video