Trung tâm Hành chính công huyện Hưng Hà: Quý I/2017 giải quyết 2.102 hồ sơ

Quý 1/2017, Hoạt động của Trung tâm Hành chính công huyện Hưng Hà tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh. Các thủ tục hành chính được giải quyết cơ bản đảm bảo theo quy định, giảm bớt các thủ tục khi người dân đến giao dịch, góp phần nâng cao hiệu quả công việc, phục vụ nhân dân.

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

Quyết định 958/QĐ-UBND

Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 về việc Phê duyệt Danh mục TTHC thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình

Quyết định số 2451/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Danh mục Thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình.

Phê duyệt Danh mục Thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình.

Quyết định số 2409/QĐ-UBND

Quyết định số 2409/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 về việc thông qua danh mục 246 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tại tỉnh Thái Bình

Quyết định 431/QĐ-UBND ngày 05/3/2014 về việc Ban hành Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2014

Ban hành Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2014

Video