10 kết quả được tìm thấy

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 30/07/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 30/07/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Đàm Văn Vượng

Tải file:

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc bầu bổ sung Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 30/07/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Đàm Văn Vượng

Tải file:

Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ của ngân sách địa phương với phần vốn vay lại Dự án bảo tồn và quản lý hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển khu vực Đồng bằng sông Hồng sử dụng vốn vay của Ngân hàng tái thiết Đức (KfW) (phụ lục sẽ được bổ sung sau, đề nghị đ/c Văn thư tiếp nhận lại văn bản này khi có phụ lục)

Ban hành: 12/07/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2018-2020

Ban hành: 12/07/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2018

Ban hành: 12/07/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Nghị định số 05/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt một số cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn, tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2012-2015; Nghị quyết số 24/2014/NQ-HĐND ngày 10/9/2014 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh

Ban hành: 12/07/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 12/07/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định mức thu, tỷ lệ điều tiết phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 12/07/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình

Ban hành: 12/07/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file: