10 kết quả được tìm thấy

Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết bãi bỏ chức danh nhân viên bưu tá quy định tại Nghị quyết số 52/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010 của HĐND tỉnh về chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính Phủ

Ban hành: 14/07/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND

Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở y tế công lập

Ban hành: 14/07/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết thông qua Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tỉnh Thái Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Ban hành: 14/07/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết thông qua Quy hoạch tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời tình Thái Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ban hành: 14/07/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi và nguồn kinh phí khuyến thương

Ban hành: 14/07/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

Ban hành: 14/07/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt việc kiện toàn và cấp kinh phí hỗ trợ cho y tế thôn, tổ dân phố kiêm thêm chức năng, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số

Ban hành: 14/07/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017-2025, định hướng đến năm 2030

Ban hành: 14/07/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND

Nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư Dự án phát triển nhà ở và hạ tầng khu thương mại dịch vụ dọc hai bên tuyến đường nối từ thị trấn Hưng Nhân với thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình (phân khu 2)

Ban hành: 14/07/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND

Nghị quyết thông qua chủ trương Khu công nghiệp chuyên nông nghiệp và Trung tâm thực nghiệm của Liên doanh Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Ban hành: 14/07/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file: