10 kết quả được tìm thấy

Báo cáo số 95-BC/TU

Báo cáo số 95-BC/TU, ngày 31-3-2017 của Tỉnh uỷ Thái Bình về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Ban hành: 31/03/2017

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Báo cáo số 96-BC/TU

Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II-2017

Ban hành: 31/03/2017

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Chỉ thị số 14-CT/TU

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

Ban hành: 29/03/2017

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Quyết định số 04-QĐ/TU

Quy định về giám sát đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý

Ban hành: 29/03/2017

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Kế hoạch số 37-KH/TU

Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 01-8-2007 của Ban Chấp hành Trung ương; 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15-10-2007 và 15 năm thực hiện Thông báo kết luận số 94-TB/TW, ngày 30-12-2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Ban hành: 22/03/2017

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Kế hoạch số 07-KH/BCĐ

Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh năm 2017.

Ban hành: 20/03/2017

Lãnh đạo ký: TB: Nguyễn Hồng Chuyên

Tải file:

Kế hoạch số 34-KH/TU

Kế hoạch triển khai, quán triệt các chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 và các năm tiếp theo.

Ban hành: 28/02/2017

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Báo cáo số 88-BC/TU

Báo cáo tháng 02 năm 2017

Ban hành: 28/02/2017

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Kế hoạch số 33-KH/TU

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Ban hành: 23/02/2017

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Chỉ thị số 12-CT/TU

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Ban hành: 23/02/2017

Lãnh đạo ký: Phó Bí Thư Tỉnh ủy kiêm Trưởng BCĐ: Đặng Trọng Thăng

Tải file: