10 kết quả được tìm thấy

Báo cáo số 187-BC/TU

Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới".

Ban hành: 15/05/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Công văn số 1254-CV/TU

Tăng cường chỉ đạo công tác triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khoá XII.

Ban hành: 14/05/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Báo cáo số 186-BC/TU

Báo cáo kết quả 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban hành: 10/05/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Kế hoạch số 75-KH/TU

Kế hoạch quán triệt, tổ chức thực hiện Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XII) về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Ban hành: 09/05/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Kế hoạch số 74-KH/TU

Kế hoạch về việc thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và tổ chức hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 04/05/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Báo cáo số 184-BC/TU

Báo cáo tháng 4 năm 2018.

Ban hành: 27/04/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Kế hoạch số 72-KH/TU

Kế hoạch mở Lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tại Thái Bình khoá 12 (2018 - 2020)

Ban hành: 23/04/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Công văn số 1195-CV/TU

Công văn về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 19-7-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 29-3-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác người có công.

Ban hành: 19/04/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Kế hoạch số 70-KH/TU

Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Ban hành: 17/04/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Công văn số 1362/UBND-NNTNMT

Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị 7 BCHTW khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Ban hành: 17/04/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file: