10 kết quả được tìm thấy

Kế hoạch số 37-KH/TU

Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 01-8-2007 của Ban Chấp hành Trung ương; 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15-10-2007 và 15 năm thực hiện Thông báo kết luận số 94-TB/TW, ngày 30-12-2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Ban hành: 22/03/2017

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Kế hoạch số 34-KH/TU

Kế hoạch triển khai, quán triệt các chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 và các năm tiếp theo.

Ban hành: 28/02/2017

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Báo cáo số 88-BC/TU

Báo cáo tháng 02 năm 2017

Ban hành: 28/02/2017

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Kế hoạch số 33-KH/TU

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Ban hành: 23/02/2017

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Chỉ thị số 12-CT/TU

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Ban hành: 23/02/2017

Lãnh đạo ký: Phó Bí Thư Tỉnh ủy kiêm Trưởng BCĐ: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Thông tri số 06-TT/TU

Thông tri về tiếp tục đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Ban hành: 16/01/2017

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Chương trình hành động số 17-CTr/TU

Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Ban hành: 09/01/2017

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Chương trình số 18-CTr/TU

Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2017

Ban hành: 09/01/2017

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Chương trình số 19-CTr/TU

Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ năm 2017

Ban hành: 09/01/2017

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Chương trình số 16-CTr/TU

Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2017.

Ban hành: 30/12/2016

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file: