10 kết quả được tìm thấy

Kế hoạch số 54-KH/TU

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2015-2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2017 - 2021.

Ban hành: 16/11/2017

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Báo cáo số 151-BC/TU

Báo cáo tháng 10 năm 2017

Ban hành: 31/10/2017

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Báo cáo số 150-BC/TU

Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Ban hành: 30/10/2017

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Báo cáo số 146-BC/TU

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

Ban hành: 19/10/2017

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Báo cáo số 147-BC/TU

Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn".

Ban hành: 19/10/2017

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Báo cáo số 143-BC/TU

Báo cáo tình hình, kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017.

Ban hành: 13/10/2017

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Công văn số 932-CV/TU

Công văn về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau"; vận động xây dựng Quỹ "Vì người nghèo".

Ban hành: 03/10/2017

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Thông báo số 355-TB/TU

Thông báo kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 05-5-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Thái Bình đến năm 2020.

Ban hành: 20/09/2017

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Thông báo số 354-TB/TU

Thông báo kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Ban hành: 20/09/2017

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Chương trình hành động số 21-CTr/TU

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Ban hành: 07/09/2017

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file: