10 kết quả được tìm thấy

Công điện số 21-CT/TU

Chỉ thị về việc không uống rượu, bia trước giờ làm việc buổi sáng, trong giờ làm việc, tại nơi làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực ở cơ quan, đơn vị và không uống rượu bia trước khi lái xe.

Ban hành: 09/08/2018

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công điện số 08-CĐ/TU

Công điện khẩn của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc phòng, chống bệnh Lùn sọc đen gây hại lúa mùa năm 2018

Ban hành: 02/08/2018

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Kế hoạch số 86-KH/TU

Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Ban hành: 30/07/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Báo cáo số 215-BC/TU

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Ban hành: 27/07/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Báo cáo số 207-BC/TU

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16-6-2008 của Bộ Chính trị (khoá X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Ban hành: 12/07/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Báo cáo số 209-BC/TU

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018

Ban hành: 12/07/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Thông báo số 466-TB/TU

Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Dự án xây dựng, chỉnh trang khu tập thể 4-5 tầng, Phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình

Ban hành: 05/07/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Kế hoạch số 83-KH/TU

Kế hoạch tổ chức rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế- xã hội và thực hiện các kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra bộ, ngành, Kiểm toán Nhà nước tại các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ban hành: 02/07/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Thông báo số 465-TB/TU

Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử chức danh lãnh đạo, quản lý.

Ban hành: 02/07/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Báo cáo số 203-BC/TU

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 03-6-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Ban hành: 29/06/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file: