10 kết quả được tìm thấy

Công văn số 1071-CV/TU

Về việc tổ chức sơ kết thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TTg, ngày 22-11-2017 của Thủ tướng Chính phủ "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 và kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng.

Ban hành: 07/02/2018

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Báo cáo số 166-BC/TU

Báo cáo tháng 01 năm 2018

Ban hành: 31/01/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Kế hoạch số 63-KH/TU

Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16-6-2008 của Bộ Chính trị (khoá X) về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới".

Ban hành: 15/01/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Kế hoạch số 62-KH/TU

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Ban hành: 11/01/2018

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Công văn số 407-TB/TU

Thông báo về thời gian gửi văn bản đăng ký nội dung Chương trình làm việc hằng tuần của Thường trực Tỉnh uỷ năm 2018.

Ban hành: 04/01/2018

Lãnh đạo ký: CVP Nguyễn Quang Đông

Tải file:

Thông báo số 398-TB/TU

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại Hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Ban hành: 29/12/2017

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Chương trình số 24-CTr/TU

Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ năm 2018.

Ban hành: 29/12/2017

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Chương trình số 23-CTr/TU

Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2018.

Ban hành: 29/12/2017

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Báo cáo số 163-BC/TU

Báo cáo tình hình, kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Ban hành: 29/12/2017

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Báo cáo số 164-BC/TU

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Ban hành: 29/12/2017

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file: