10 kết quả được tìm thấy

Chỉ thị số 16-CT/TU

Chỉ thị về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng trong công tác quản lý, sử dụng thông tin và đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc hại trên mạng Internet.

Ban hành: 01/09/2019

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Thông báo số 355-TB/TU

Thông báo kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 05-5-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Thái Bình đến năm 2020.

Ban hành: 20/09/2017

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Thông báo số 354-TB/TU

Thông báo kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Ban hành: 20/09/2017

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Chương trình hành động số 21-CTr/TU

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Ban hành: 07/09/2017

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Chương trình hành động số 20-CTr/TU

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ban hành: 07/09/2017

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Kế hoạch số 48-KH/TU

Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ban hành: 07/09/2017

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Thông báo số 351-TB/TU

Thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử đối với các chức danh cán bộ thuộc diện ban cán sự đảng, đảng đoàn; ban thường vụ huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh và tương đương quản lý.

Ban hành: 07/09/2017

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Quyết định số 692-QĐ/TU

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh Thái Bình.

Ban hành: 01/09/2017

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Báo cáo số 137-BC/TU

Báo cáo 2 năm thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 23-7-2015 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển ngành Dầu khi Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035

Ban hành: 31/08/2017

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Báo cáo số 136-BC/TU

Báo cáo tháng 8 năm 2017

Ban hành: 31/08/2017

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file: