10 kết quả được tìm thấy

Kế hoạch số 72-KH/TU

Kế hoạch mở Lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tại Thái Bình khoá 12 (2018 - 2020)

Ban hành: 23/04/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Công văn số 1195-CV/TU

Công văn về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 19-7-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 29-3-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác người có công.

Ban hành: 19/04/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Kế hoạch số 70-KH/TU

Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Ban hành: 17/04/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Kết luận số 45-KL/TU

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản.

Ban hành: 10/04/2018

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Báo cáo số 173-BC/TU

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22-11-2012 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020"

Ban hành: 30/03/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Kế hoạch số 69-KH/TU

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018

Ban hành: 26/03/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Thông báo số 425-TB/TU

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện chương trình nước sạch nông thôn năm 2017.

Ban hành: 13/03/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Quyết định số 841-QĐ/TU

Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý

Ban hành: 08/03/2018

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Quyết định số 08-QĐ/TU

Quy định tạm thời về đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý

Ban hành: 08/03/2018

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Thông tri số 12-TT/TU

Thông tri về việc thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20-01-2018 của Ban Bí thư "về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới".

Ban hành: 05/03/2018

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file: