10 kết quả được tìm thấy

Thông tri số 06-TT/TU

Thông tri về tiếp tục đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Ban hành: 16/01/2017

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Chương trình hành động số 17-CTr/TU

Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Ban hành: 09/01/2017

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Chương trình số 18-CTr/TU

Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2017

Ban hành: 09/01/2017

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Chương trình số 19-CTr/TU

Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ năm 2017

Ban hành: 09/01/2017

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Chương trình số 16-CTr/TU

Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2017.

Ban hành: 30/12/2016

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Chương trình hành động số 13-CTr/TU

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05-11-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Ban hành: 28/12/2016

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Chương trình hành động số 14-CTr/TU

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

Ban hành: 28/12/2016

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Kế hoạch số 29-KH/TU

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 20-12-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết năm 2017

Ban hành: 26/12/2016

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Chỉ thị số 10-CT/TU

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc phối hợp hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức quần chúng với các lực lượng vũ trang trong công tác vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Ban hành: 19/12/2016

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Kế hoạch số 27-KH/TU

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII và học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Ban hành: 14/12/2016

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file: