10 kết quả được tìm thấy

Chỉ thị số 15-CT/TU

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường.

Ban hành: 24/07/2017

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Báo cáo số 122-BC/TU

Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017.

Ban hành: 07/07/2017

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Kế hoạch số 46-KH/TU

Kế hoạch tổng kết thực hiện Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Ban hành: 27/06/2017

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Báo cáo số 112-BC/TU

Báo cáo tháng 5 năm 2017

Ban hành: 31/05/2017

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Kế hoạch số 43-KH/TU

Kế hoạch tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng hai năm 2017-2018.

Ban hành: 17/05/2017

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Báo cáo số 106-BC/TU

Báo cáo tình hình phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 15/05/2017

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Kế hoạch số 41-KH/TU

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12-02-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Ban hành: 11/05/2017

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Kế hoạch số 40-KH/TU

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21-10-2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Ban hành: 11/05/2017

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Quyết định số 05-QĐ/TU

Quy định về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng

Ban hành: 03/05/2017

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Báo cáo số 95-BC/TU

Báo cáo số 95-BC/TU, ngày 31-3-2017 của Tỉnh uỷ Thái Bình về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Ban hành: 31/03/2017

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file: