Báo cáo Quý I năm 2017

26/04/2017


* Ủy ban nhân dân tỉnh (Xem chi tiết tại đây)

* Sở Công thương (Xem chi tiết tại đây)

* Sở Kế hoạch và Đầu tư (Xem chi tiết tại đây)

* Sở Thông tin và Truyền thông (Xem chi tiết tại đây)

* Thanh tra tỉnh (Xem chi tiết tại đây)

* Sở Nội vụ (Xem chi tiết tại đây)

* Sở Tài nguyên và Môi trường (Xem chi tiết tại đây)

* Sở Giao thông vận tải (Xem chi tiết tại đây)

* Ban Quản lý các Khu Công nghiệp (Xem chi tiết tại đây)

* Sở Tư pháp (Xem chi tiết tại đây)