10 kết quả được tìm thấy

Quyết định số 1284/QĐ-UBND

Phê duyệt đề án quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây trồng giai đoạn 2017-2020

Ban hành: 23/05/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Thông báo số 26/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 15-21/5/2017 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Ban hành: 22/05/2017

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Chỉ thị số 12/CT-UBND

Về việc tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và thực hiện công tác tiếp công dân

Ban hành: 19/05/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công văn số 1845/UBND-KT

Về việc triển khai Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí

Ban hành: 19/05/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công văn số 1852/UBND-TCD

Về việc phối hợp tổ chức tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV và kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVI

Ban hành: 19/05/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Kế hoạch số 29/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 tại Thái Bình

Ban hành: 19/05/2017

Lãnh đạo ký: TB: PCTUBND tỉnh Nguyễn Thị Lĩnh

Tải file:

Quyết định số 1257/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình năm 2017

Ban hành: 19/05/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công điện số 04/CĐ-UBND

Về việc tập trung phòng, trừ bệnh đạo ôn cổ bông bảo vệ lúa vụ Xuân 2017

Ban hành: 19/05/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chỉ thị số 13/CT-UBND

Về việc tăng cường công tác An toàn , vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 19/05/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Kế hoạch số 28/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam năm 2017

Ban hành: 18/05/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file: