10 kết quả được tìm thấy

Công văn số 3632/UBND-TH

Về việc chỉ đaọ giải quyết, trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XVI

Ban hành: 22/09/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Kế hoạch số 58/KH-UBND

Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016" đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 22/09/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Quyết định số 2492/QĐ-UBND

Về việc cho Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Vũ Đăng thuê đất tại Cụm công nghiệp Đông Phong, huyện Đông Hưng

Ban hành: 22/09/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 2493/QĐ-UBND

Thành lập Hội đồng thẩm định đồ án Quy hoạch chung xây dựng thành phố Thái Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 theo tiêu chí đô thị loại I

Ban hành: 22/09/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 2494/QĐ-UBND

Về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Hợp Nhất để cho Công ty TNHH MTV thương mại tổng hợp Minh Huấn thuê tại Cụm công nghiệp Phong Phú, thành phố Thái Bình

Ban hành: 22/09/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 2473/QĐ-UBND

Về việc kiện toàn ban An toàn giao thông tỉnh Ban ATGT huyện Thành phố

Ban hành: 21/09/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 2473/QĐ-UBND

Về việc kiện toàn ban An toàn giao thông tỉnh Ban ATGT huyện Thành phố

Ban hành: 21/09/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 2467/QĐ-UBND

Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TTTT tỉnh Thái Bình (kèm theo phụ lục )

Ban hành: 20/09/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Quyết định số 2468/QĐ-UBND

Về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Thiên Phát cho Công ty TNHH Tiên Phong Thái Bình thuê tại xã Hồng An huyện Hưng Hà

Ban hành: 20/09/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 2459/QĐ-UBND

Về việc chuyển từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm

Ban hành: 20/09/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file: