10 kết quả được tìm thấy

Công văn số 1739/UBND-CTXDGT

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về rà soát các Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức hợp đồng BOT và triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bọ theo hình thức điện tử tự động không dừng

Ban hành: 23/05/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Ca

Tải file:

Quyết định số 1207/QĐ-UBND

Cho phép UBND xã Đông La, huyện Đông Hưng chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư

Ban hành: 23/05/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công văn số 1707/UBND-TH

Chuẩn bị báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2018

Ban hành: 22/05/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Ca

Tải file:

Công văn số 1694/UBND-KT

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP

Ban hành: 22/05/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Ca

Tải file:

Công văn số 1704/UBND-CTXDGT

Ban hành: 22/05/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Ca

Tải file:

Quyết định số 1171/QĐ-UBND

Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 21/05/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Báo cáo số 33/BC-UBND

Tình hình nợ đọng và phương án xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới

Ban hành: 21/05/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Quyết định số 1172/QĐ-UBND

Ban hành kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 21/05/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Công văn số 1669/UBND-TH

Triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2018

Ban hành: 21/05/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Ca

Tải file:

Quyết định số 1184/QĐ-UBND

Phê duyệt bổ sung danh mục và khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng NTM đối với các công trình nhóm 1 cho các xã chưa về đích thuộc huyện Đông Hưng

Ban hành: 21/05/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file: