10 kết quả được tìm thấy

Công văn số 3632/UBND-TH

Về việc chỉ đaọ giải quyết, trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XVI

Ban hành: 22/09/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 2473/QĐ-UBND

Về việc kiện toàn ban An toàn giao thông tỉnh Ban ATGT huyện Thành phố

Ban hành: 21/09/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 2467/QĐ-UBND

Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TTTT tỉnh Thái Bình (kèm theo phụ lục )

Ban hành: 20/09/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Quyết định số 2468/QĐ-UBND

Về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Thiên Phát cho Công ty TNHH Tiên Phong Thái Bình thuê tại xã Hồng An huyện Hưng Hà

Ban hành: 20/09/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 2459/QĐ-UBND

Về việc chuyển từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm

Ban hành: 20/09/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 2460/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ để tính tiền thuê đất

Ban hành: 20/09/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 2445/QĐ-UBND

Về việc cho công ty TNHH Xuân Cát thuê đất tại xã Phú Xuân thành phố Thái Bình

Ban hành: 18/09/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 2430/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2017 của Sở Tài chính

Ban hành: 15/09/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 2426/QĐ-UBND

Về việc cho phép UBND thành phố Thái Bình chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư

Ban hành: 15/09/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 2433/QĐ-UBND

Về việc ủy quyền quyết định cho thuê đất

Ban hành: 15/09/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file: