10 kết quả được tìm thấy

Chỉ thị số 23/CT-UBND

Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nghiêm quy định số lượng, cơ cấu và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân các cấp

Ban hành: 10/08/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chỉ thị số 22/CT-UBND

Tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 01/08/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chỉ thị số 21/CT-UBND

Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Ban hành: 28/07/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chỉ thị số 20/CT-UBND

Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh dại

Ban hành: 26/07/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chỉ thị số 17/CT-UBND

Về việc tăng cường thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 16/06/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Nguyễn Thị Lĩnh

Tải file:

Chỉ thị số 15/CT-UBND

Về việc tăng cường trách nhiệm quản lý vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 31/05/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chỉ thị số 12/CT-UBND

Về việc tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và thực hiện công tác tiếp công dân

Ban hành: 19/05/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chỉ thị số 13/CT-UBND

Về việc tăng cường công tác An toàn , vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 19/05/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chỉ thị số 11/CT-UBND

Về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép trong phạm vi hành lang bảo vệ công trình cầu, cống, đường thủy nội địa, công trình thủy lợi và đê điều trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 17/05/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chỉ thị số 10/CT-UBND

Về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2017

Ban hành: 15/05/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file: