10 kết quả được tìm thấy

Công văn số 2321/UBND-NNTNMT

Về việc thực hiện Quyết định số 886/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 22/06/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Công văn số 2323/UBND-NNTNMT

Về việc triển khai thực hiện các thông tư của Bộ trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 22/06/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Công văn số 2322/UBND-NNTNMT

Về việc thực hiện Quyết định số 712/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 22/06/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Công văn số 2294/UBND-NNTMT

Về việc khẩn trương triển khai các biện pháp tổ chức sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2017.

Ban hành: 21/06/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Công văn số 2089/UBND-NNTNMT

Về việc chỉ đạo không đốt rơm rạ để bảo vệ môi trường và trật tự an toàn giao thông.

Ban hành: 05/06/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Công văn số 1991/UBND-KT

Về việc tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng, ngoại tệ

Ban hành: 30/05/2017

Lãnh đạo ký: PCT UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang

Tải file:

Công văn số 1981/UBND-NNTNMT

Về việc ngăn chặn giảm thiểu và chấm dứt tàu cá, ngư dân khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài

Ban hành: 29/05/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Công văn số 1845/UBND-KT

Về việc triển khai Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí

Ban hành: 19/05/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công văn số 1852/UBND-TCD

Về việc phối hợp tổ chức tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV và kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVI

Ban hành: 19/05/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Công văn số 1830/UBND-KGVX

Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 17/05/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Nguyễn Thị Lĩnh

Tải file: