10 kết quả được tìm thấy

Công văn số 4544/UBND-NC

Về việc tổ chức lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước " bà mẹ Việt Nam anh hùng "

Ban hành: 22/11/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công văn số 4448/UBND-NNTNMT

Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 38/2017/TT-BTNMT ngày 16/10/2017 của Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường

Ban hành: 16/11/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Công văn số 4400/UBND-TH

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2017

Ban hành: 14/11/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Ca

Tải file:

Công văn số 4190/UBND-NC

Về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018

Ban hành: 01/11/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công văn số 4199/UBND-NNTNMT

Về việc khẩn trương triển khai các biện pháp tổ chức sản xuất vụ Đông năm 2017 và sản xuất vụ Xuân vụ Hè năm 2018

Ban hành: 01/11/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Công văn số 3866/UBND-NC

Về việc chấn chỉnh việc thực hiện tiếp nhận giải quyết hồ sơ TTHC tại Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện, Bộ phận một cửa cấp xã

Ban hành: 10/10/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công văn số 3874/UBND-KT

Về việc tạm dừng các thủ tục bán đầu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và Công ty nhà nước trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 10/10/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công văn số 3850/UBND-NNPTNT

Về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về tiêm thuốc an thần vào heo trước khi giết mổ

Ban hành: 10/10/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Công văn số 3632/UBND-TH

Về việc chỉ đaọ giải quyết, trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XVI

Ban hành: 22/09/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công văn số 3507/UBND-TH

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thưởng kỳ tháng 8 năm 2017

Ban hành: 14/09/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Ca

Tải file: