10 kết quả được tìm thấy

Công văn số 1530/UBND-NC

Về việc công tác bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp lễ 30/4 và 01/5

Ban hành: 25/04/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công văn số 1507/UBND-KT

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 24/04/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công văn số 1516/UBND-CTXDGT

Danh sách các khách hàng ưu tiên cấp điện khi xảy ra thiếu nguồn điện năm 2017

Ban hành: 24/04/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Ca

Tải file:

Công văn số 1477/UBND-NC

Về việc công tác bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội

Ban hành: 21/04/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công văn số 1491/UBND-NNTNMT

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ

Ban hành: 21/04/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công văn số 1416/UBND-KGVX

Triển khai thực hiện Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 19/04/2017

Lãnh đạo ký: PCT UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang

Tải file:

Công văn số 1442/UBND-KGVX

Về việc xây dựng quỹ nhân đạo

Ban hành: 19/04/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Nguyễn Thị Lĩnh

Tải file:

Công văn số 1400/UBND-NNTNMT

Về việc triển khai thực hiện nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ

Ban hành: 18/04/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Công văn số 1281/UBND-TH

Về việc chỉ đạo giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XVI

Ban hành: 12/04/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công văn số 1276/UBND-KT

Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 398/QĐ-TTg ngày 31/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ vè ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2017

Ban hành: 12/04/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file: