10 kết quả được tìm thấy

Công văn số 471/UBND-NC

Về việc biệt phái công chức, viên chức của các sở, ban, ngành đến làm việc tại UBND Thành phố Thái Bình

Ban hành: 17/02/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công văn số 475/UBND-NNTNMT

Về việc quản lý chất lượng tôm giống trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 17/02/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Công văn số 466/UBND-TH

Về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh.

Ban hành: 16/02/2017

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Công văn số 445/UBND-NC

Về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 15/02/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công văn số 423/UBND-TH

Về việc triển khai thực hiện nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 8/2/2017 của Chính phủ

Ban hành: 14/02/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Công văn số 414/UBND-KT

Về việc triển khai thực hiện Kết luận của Thanh tra Bộ kế hoạch và đầu tư

Ban hành: 14/02/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công văn số 403/UBND-KGVX

Về việc tổng hợp số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn nghèo đa chiều ở các địa phương thuộc giai đoạn II đề án số hóa truyền hình

Ban hành: 13/02/2017

Lãnh đạo ký: PCT UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang

Tải file:

Công văn số 399/UBND-TH

Về việc triển khai thực hiện nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2017

Ban hành: 13/02/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Ca

Tải file:

Công văn số 346/UBND-NNTNMT

Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày đất ngập nước Thế giới năm 2017

Ban hành: 08/02/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Công văn số 345/UBND-NNTNMT

Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1093/QĐ-TCMT ngày 22/8/2016 của Tổng cục Môi trường

Ban hành: 08/02/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file: