10 kết quả được tìm thấy

Công văn số 961/UBND-KGVX

Về việc thực hiện Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 21/03/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Nguyễn Thị Lĩnh

Tải file:

Công văn số 966/UBND-KGVX

Về việc tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả việc thực hiện chính sách BHXH, BHTN

Ban hành: 21/03/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Nguyễn Thị Lĩnh

Tải file:

Công văn số 968/UBND-CTXDGT

Về việc tổ chức kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 10/3/2017 của UBND tỉnh

Ban hành: 21/03/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công văn số 908/UBND-CTXDGT

Về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản phẩm rượu

Ban hành: 17/03/2017

Lãnh đạo ký: PCT UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang

Tải file:

Công văn số 881/UBND-NNTNMT

Về việc xác định, phê duyệt giá đất cụ thể làm giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu quy hoạch dân cư trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 16/03/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công văn số 809/UBND-TH

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2017

Ban hành: 13/03/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Ca

Tải file:

Công văn số 727/UBND-KGVX

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/2/2017 của Chính phủ

Ban hành: 08/03/2017

Lãnh đạo ký: PCT UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang

Tải file:

Công văn số 605/UBND-TH

Về việc thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 23/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ban hành: 28/02/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Ca

Tải file:

Công văn số 606/UBND-TH

Về việc thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ

Ban hành: 28/02/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Ca

Tải file:

Công văn số 598/UBND-NC

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức Hội trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 27/02/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file: