10 kết quả được tìm thấy

Quyết định số 542/UBND-CTXDGT

Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Giờ trái đất năm 2018

Ban hành: 13/02/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Ca

Tải file:

Công văn số 531/UBND-NC

V/v tăng cường tuyên truyền, chỉ đạo kiểm tra việc công tác thực hiện chính sách tại địa phương, an ninh trật tự, ngăn chăn các vi phạm Pháp lệnh 16 và Nghị định 36/CP

Ban hành: 13/02/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Ca

Tải file:

Công văn số 465/UBND-NNTNMT

Về việc thực hiện các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 08/02/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Công văn số 464/UBND-NNTNMT

Về việc thông báo văn bản của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 08/02/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Công văn số 462/UBND-NNTNMT

Về việc thực hiện Quyết định số 04/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 08/02/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Công văn số 402/UBND-NNTNMT

Về việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai

Ban hành: 05/02/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công văn số 17/UBND-TH

Về việc tăng cường công tác quản lý di tích tổ chức lễ hội năm 2018

Ban hành: 31/01/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Nguyễn Thị Lĩnh

Tải file:

Công văn số 341/UBND-NC

Tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở năm 2018

Ban hành: 31/01/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Công văn số 245/UBND-CTXDGT

Về việc thực hiện Công điện số 82/CĐ-TTg ngày 18/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 24/01/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công văn số 217/UBND-NNTNMT

Về việc triển khai thực hiện Thông tư của Bộ tài nguyên và Môi trường số 63/2017/TT-BTNMT

Ban hành: 22/01/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file: