10 kết quả được tìm thấy

Quyết định số 3241/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất ở và tính tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư (xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình)

Ban hành: 12/12/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 3255/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt kế hoạch chuyển đổi vị tri công tác của Sở tư pháp

Ban hành: 12/12/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 3250/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 12/12/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 3227/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất

Ban hành: 11/12/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 3216/QĐ-UBND

Về việc cho phép UBND xã Minh Tân, huyện Kiến Xương sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư

Ban hành: 08/12/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 3217/QĐ-UBND

Về việc cho phép UBND xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư

Ban hành: 08/12/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 3218/QĐ-UBND

Về việc cho phép UBND xã An Châu, huyện Đông Hưng sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư

Ban hành: 08/12/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 3219/QĐ-UBND

Về việc cho phép UBND thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư

Ban hành: 08/12/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 3203/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất ở và tính tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư

Ban hành: 07/12/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 3204/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường.

Ban hành: 07/12/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file: