10 kết quả được tìm thấy

Quyết định số 1284/QĐ-UBND

Phê duyệt đề án quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây trồng giai đoạn 2017-2020

Ban hành: 23/05/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Quyết định số 1257/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình năm 2017

Ban hành: 19/05/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 1205/QĐ-UBND

Về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Thái Bình (Quy định tại điều 2, Quyết định số 728/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của UBND tỉnh)

Ban hành: 16/05/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 1206/QĐ-UBND

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai, thực hiện các dự án trọng điều đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 16/05/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 1198/QĐ-UBND

Về việc cho Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hầu thuê đất tại Khu công nghiệp Tiền hải , huyện Tiền Hải

Ban hành: 16/05/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 1166/QĐ-UBND

Về việc ban hành đề án sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2017

Ban hành: 12/05/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Quyết định số 1170/QĐ-UBND

Về việc ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 12/05/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Quyết định số 1151/QĐ-UBND

Về việc điều chỉnh diện tích đất giao cho Công ty cổ phần đầu tư xây lắp dầu khí Thăng Long tại Quyết định số 803/QĐ-UBND ngày 18/4/2014 của UBND tỉnh

Ban hành: 11/05/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 1150/QĐ-UBND

Về việc giao đất cho Hội phật tử chùa Lan để xây dựng chùa tại xã Thụy Liên huyện Thái Thụy

Ban hành: 11/05/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 1137/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất khu đất quy hoạch dân cư, tái định cư phường Kỳ Bá - Quang Trung thành phố Thái Bình (phần diện tích thuộc địa giới phường Kỳ Bá)

Ban hành: 10/05/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Ca

Tải file: