10 kết quả được tìm thấy

Thông báo số 04/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 09-13/01/2017 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 16/01/2017

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Thông báo số 01/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 26-30/12/2016 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 03/01/2017

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Thông báo số 52/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 12-16/2016 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 19/12/2016

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Thông báo số 51/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo điều hành từ ngày 05-09/12/2016 của UBNDtỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 12/12/2016

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Thông báo số 50/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo điều hành từ ngày 28/11-02/12/2016 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 05/12/2016

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Thông báo số 47/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 14-18/11/2016 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 22/11/2016

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Thông báo số 45/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo điều hành từ ngày 07-11/22/2016 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 14/11/2016

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Thông báo số 44/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo điều hành từ ngày 31/10-04/11/2016 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 07/11/2016

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Thông báo số 40/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo điều hành từ ngày 24-28/10/2016 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 28/10/2016

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Thông báo số 39/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo điều hành từ ngày 17-21/10/2016 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 21/10/2016

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file: