10 kết quả được tìm thấy

Thông báo số 26/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 15-21/5/2017 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Ban hành: 22/05/2017

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Thông báo số 21/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo điều hành từ ngày 03-07/5/2017 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 08/05/2017

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Thông báo số 20/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 17-21/4/2017 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 24/04/2017

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Thông báo số 19/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 10-16/4/2017 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 17/04/2017

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Thông báo số 15/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 27/3-02/4/2017 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 04/04/2017

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Thông báo số 13/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 06-10/3/2017 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 13/03/2017

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Thông báo số ub10/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 20-24/02/2017 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 28/02/2017

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Thông báo số 09/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo điều hành từ ngày 13-17/02/2017 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 20/02/2017

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Thông báo số 07/TB-VP

Ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Hội đồng xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016

Ban hành: 20/02/2017

Lãnh đạo ký: Phó CVP Phạm Ngọc Chính

Tải file:

Thông báo số 04/TB-VP

Về việc điều chỉnh nhiệm vụ của một số lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh

Ban hành: 14/02/2017

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file: