10 kết quả được tìm thấy

Thông báo số 32/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 12-18/6/2017 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 20/06/2017

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Báo cáo số 47/BC-UBND

kết quả chỉ đạo điều hành từ ngày 05-11/6/2017 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Ban hành: 12/06/2017

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Thông báo số 30/TB-UBND

Thông báo kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 07/06/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Thông báo số 23/TB-VP

Ý kiến kết luận của đồng chí Phạm Văn Ca, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tại cuộc họp ngày 2/6/2017 của Ban chỉ đạo về triển khai thực hiện dự án đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 05/06/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Thông báo số 26/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 15-21/5/2017 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Ban hành: 22/05/2017

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Thông báo số 27/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo điều hành từ ngày 22-26/5/2017 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 22/05/2017

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Thông báo số 21/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo điều hành từ ngày 03-07/5/2017 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 08/05/2017

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Thông báo số 20/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 17-21/4/2017 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 24/04/2017

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Thông báo số 19/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 10-16/4/2017 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 17/04/2017

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Thông báo số 15/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 27/3-02/4/2017 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 04/04/2017

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file: