10 kết quả được tìm thấy

Thông báo số 13/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 06-10/3/2017 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 13/03/2017

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Thông báo số ub10/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 20-24/02/2017 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 28/02/2017

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Thông báo số 09/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo điều hành từ ngày 13-17/02/2017 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 20/02/2017

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Thông báo số 07/TB-VP

Ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Hội đồng xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016

Ban hành: 20/02/2017

Lãnh đạo ký: Phó CVP Phạm Ngọc Chính

Tải file:

Thông báo số 04/TB-VP

Về việc điều chỉnh nhiệm vụ của một số lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh

Ban hành: 14/02/2017

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Thông báo số 08/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo điều hành từ ngày 06-10/02/2017 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 13/02/2017

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Thông báo số 03/TB-VP

Thông báo Ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch báo cáo công tác quản lý, tổ chức lễ hội và quản lý các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 10/02/2017

Lãnh đạo ký: Phó CVP: Đỗ Như Lâm

Tải file:

Thông báo số 06/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 16-20/01/2017 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 23/01/2017

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Thông báo số 04/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 09-13/01/2017 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 16/01/2017

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Thông báo số 01/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 26-30/12/2016 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 03/01/2017

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file: