10 kết quả được tìm thấy

Kế hoạch số 54/KH-UBND

Kế hoạch tổng kết việc thi hành Luật phòng , chống ma túy năm 2000 ( sửa đổi, bổ sung năm 2008)

Ban hành: 14/09/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Kế hoạch số 53/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới

Ban hành: 14/09/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Kế hoạch số 49/KH-UBND

Kế hoạch triển khai, thực hiện đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 05/09/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Kế hoạch số 48/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 31/08/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Kế hoạch số 47/KH-UBND

Kế hoạch trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Bình năm 2018

Ban hành: 29/08/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Ca

Tải file:

Kế hoạch số 41/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn tỉnh Thái Bình , giai đoạn 2017-2020

Ban hành: 24/07/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Kế hoạch số 39/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 10/07/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Kế hoạch số 128/KH-BCĐ

Về việc chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội

Ban hành: 28/06/2017

Lãnh đạo ký: TB: PCT UBND tỉnh Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Kế hoạch số 36/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện "Chiến lược và Quy hoạch phát triển Điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030" tỉnh Thái Bình.

Ban hành: 22/06/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Nguyễn Thị Lĩnh

Tải file:

Kế hoạch số 114/KH-BCĐ

Kế hoạch phòng chống tác hại thuốc lá tỉnh Thái Binh năm 2017-2018

Ban hành: 15/06/2017

Lãnh đạo ký: TB: PCT UBND tỉnh Nguyễn Thị Lĩnh

Tải file: