10 kết quả được tìm thấy

Kế hoạch số 04/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017-2020

Ban hành: 22/01/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Nguyễn Thị Lĩnh

Tải file:

Kế hoạch số 03/KH-UBND

Kế hoạch về việc tiếp tục thực hiện dự án tổng thể tuyên truyền bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông

Ban hành: 15/01/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Kế hoạch số 01/KH-UBND

Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2018

Ban hành: 10/01/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Kế hoạch số 88/KH-UBND

Về việc triển khai, thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg bgayf 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2017-2025

Ban hành: 27/12/2017

Lãnh đạo ký: PCT UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang

Tải file:

Kế hoạch số 89/KH-UBND

Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Thái Bình năm 2018

Ban hành: 27/12/2017

Lãnh đạo ký: PCT UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang

Tải file:

Kế hoạch số 234/KH-BATGTT

Kế hoạch thực hiện Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 07/12/2017 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 08/3/2017 và Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 17/5/2017 của UBND tỉnh

Ban hành: 15/12/2017

Lãnh đạo ký: PTB: PCT UBND tỉnh Phạm Văn Ca

Tải file:

Kế hoạch số 81/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 12/12/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Nguyễn Thị Lĩnh

Tải file:

Kế hoạch số 79/KH-UBND

Về việc thực hiện chỉ thị 39/CT-TTG ngày 24/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ

Ban hành: 07/12/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Kế hoạch số 77/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ Trung đoàn 48 Đại đoàn 320 hy sinh trong trận chống càn Méc quya tháng 3/1952 trên địa bàn huyện Thái Thụy

Ban hành: 05/12/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Kế hoạch số 57-KH/TU

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (02/02/1908-02/02/2018)

Ban hành: 05/12/2017

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file: