10 kết quả được tìm thấy

Kế hoạch số 52/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đáng chấp hành phạt tù, người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021

Ban hành: 19/06/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Kế hoạch số 106/KH-BCĐ-CQTT

Kế hoạch triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người -30/7" năm 2018

Ban hành: 06/06/2018

Lãnh đạo ký: TB: PCT UBND tỉnh Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Kế hoạch số 48/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại tỉnh Thái Bình

Ban hành: 31/05/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Nguyễn Thị Lĩnh

Tải file:

Kế hoạch số 47/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp

Ban hành: 30/05/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Kế hoạch số 45/KH-UBND

Thực hiện nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành trung ương đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý , nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Ban hành: 29/05/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Kế hoạch số 46/KH-UBND

Thực hiện nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII " Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới , sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"

Ban hành: 29/05/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Kế hoạch số 100/KHDT-PCTTVTKCN

Kế hoạch tổng diễn tập lực lượng, vật tư, phương tiện phòng, chống thiên tại và tìm kiến cứu nạn năm 2018

Ban hành: 25/05/2018

Lãnh đạo ký: TB: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Kế hoạch số 98/KH-BCĐ

Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới (2013-2018)

Ban hành: 24/05/2018

Lãnh đạo ký: TB: PCT UBND tỉnh Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Kế hoạch số 44/KH-UBND

Triển khai việc rà soát, hoàn thiện và xây dựng Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 23/05/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Kế hoạch số 43/KH-UBND

Tổng kết 10 năm thi hành luật phòng chống bạo lực gia đình (2008-2018)

Ban hành: 14/05/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Nguyễn Thị Lĩnh

Tải file: