10 kết quả được tìm thấy

Kế hoạch số 33/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Đề án Phòng chống các loại tội phạm có tổ chức tội phạm xuyên quốc gia giai đoạn 2018-2020

Ban hành: 18/04/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Kế hoạch số 32/KH-UBND

Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017

Ban hành: 13/04/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Kế hoạch số 28/KH-UBND

Kế hoạch kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Ban hành: 03/04/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Kế hoạch số 25/KH-UBND

Về việc thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 7/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử

Ban hành: 30/03/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Kế hoạch số 26/KH-UBND

Công tác phòng chống tham nhũng thực hiện nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ

Ban hành: 30/03/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Kế hoạch số 24/KH-UBND

Kế hoạch tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (1994-2018)

Ban hành: 29/03/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Kế hoạch số 21/KH-UBND

Kế hoạch triển khai ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, tỉnh Thái Bình

Ban hành: 16/03/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Kế hoạch số 05/KH-UBND

Về việc thực hiện Đề án" triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện"

Ban hành: 08/02/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Kế hoạch số 11/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện một số giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định năm 2018

Ban hành: 06/02/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Kế hoạch số 10/KH-UBND

Về việc thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Ban hành: 01/02/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Nguyễn Thị Lĩnh

Tải file: