10 kết quả được tìm thấy

Kế hoạch số 68/KH-UBND

Kế hoạch triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Thái Bình năm 2017

Ban hành: 13/11/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Nguyễn Thị Lĩnh

Tải file:

Kế hoạch số 69/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Đề án " Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017-2025 và tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 13/11/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Nguyễn Thị Lĩnh

Tải file:

Kế hoạch số 70/KH-UBND

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị sơ kế 5 năm thực hiện quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình quy định về thực hiện nếp sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 13/11/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Kế hoạch số 71/KH-UBND

Kế hoạch triển khai, thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

Ban hành: 13/11/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Nguyễn Thị Lĩnh

Tải file:

Kế hoạch số 64/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 01/11/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Kế hoạch 65/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 01/11/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Kế hoạch số 62/KH-UBND

Về việc tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016" trong năm 2017, 2018 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 18/10/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Kế hoạch số 58/KH-UBND

Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016" đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 22/09/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Kế hoạch số 57/KH-UBND

Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2018 tỉnh Thái Bình

Ban hành: 18/09/2017

Lãnh đạo ký: PCT UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang

Tải file:

Kế hoạch số 54/KH-UBND

Kế hoạch tổng kết việc thi hành Luật phòng , chống ma túy năm 2000 ( sửa đổi, bổ sung năm 2008)

Ban hành: 14/09/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file: