10 kết quả được tìm thấy

Báo cáo số 120/BC-UBND

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2017 và phân bổ dự toán ngân sách năm 2018

Ban hành: 01/12/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Báo cáo số 114/BC-UBND

báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016

Ban hành: 01/12/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Báo cáo số 115/BC-UBND

Báo cáo tóm tắt tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016

Ban hành: 01/12/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Báo cáo số 112/BC-UBND

Báo cáo tình hình KT-XH năm 2017, mục tiêu và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2018 tỉnh Thái Bình

Ban hành: 30/11/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Báo cáo 110/BC-UBND

Kết quả công tác phòng chống tham nhũng năm 2017 phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018

Ban hành: 29/11/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Báo cáo số 108/BC-UBND

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trọng tâm năm 2017 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 28/11/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Báo cáo số 103/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Ban hành: 15/11/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Báo cáo số 98/BC-UBND

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2017

Ban hành: 03/11/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Ca

Tải file:

Báo cáo số 61/BC-UBND

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017

Ban hành: 07/07/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Báo cáo số 62/BC-UBND

Tình hình thực hiện thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm và dự kiến thực hiện thu, chi ngân sách năm 2017

Ban hành: 07/07/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file: