10 kết quả được tìm thấy

Báo cáo số 103/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Ban hành: 15/11/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Báo cáo số 98/BC-UBND

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2017

Ban hành: 03/11/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Ca

Tải file:

Báo cáo số 61/BC-UBND

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017

Ban hành: 07/07/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Báo cáo số 62/BC-UBND

Tình hình thực hiện thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm và dự kiến thực hiện thu, chi ngân sách năm 2017

Ban hành: 07/07/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Báo cáo số 55/BC-UBND

Báo cáo tình hình tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017

Ban hành: 26/06/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Báo cáo số 45/BC-UBND

Tình hình , kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm 6 tháng cuối năm 2017 tại tỉnh Thái Bình

Ban hành: 07/06/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Báo cáo số 38/BC-UBND

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2017

Ban hành: 30/05/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Ca

Tải file:

Báo cáo số 27/BC-UBND

Tình hình kinh tế xã hội quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017 tỉnh Thái Bình

Ban hành: 04/04/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Ca

Tải file:

Báo cáo số 38/BC-PCTT&TKCN

Báo cáo tổng kết công tác hậu phương phục vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 biện pháp thực hiện năm 2017

Ban hành: 10/03/2017

Lãnh đạo ký: PTB: Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Thị Lĩnh

Tải file:

Báo cáo số 17/BC-UBND

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2017.

Ban hành: 06/03/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Ca

Tải file: