10 kết quả được tìm thấy

Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND

Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chứa quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành thuộc lĩnh vực tư pháp

Ban hành: 13/11/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND

Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 18/10/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp Quản lý Hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của UBND tỉnh

Ban hành: 12/10/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND

Về việc ban hành Quy định tiêu chí ưu tiên để lựa chọn các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 12/10/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực tư pháp

Ban hành: 15/09/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND

Ban hành quy định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và muối trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 13/09/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND

Về việc ban hành Quy định về quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 16/08/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND

Về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

Ban hành: 11/08/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND

Ban hành Quy định quản lý và sử dụng kính phí khuyến thương trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 11/08/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND

Quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 11/08/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file: