Điều chỉnh danh mục và khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng NTM đối với các công trình Nhóm 1, nhóm 2 và công trình phụ trợ cho các xã thuộc huyện Vũ Thư

09/03/2017


Ngày 08/03/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định 567/QĐ-UBND về việc điều chỉnh danh mục và khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình: Nhóm 1, nhóm 2 và công trình phụ trợ cho các xã thuộc huyện Vũ Thư.

Phê duyệt bổ sung 1.682,4 tấn xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng NTM đối với các công trình nhóm 1 cho các xã chưa về đích thuộc các huyện: Thái Thụy và Vũ Thư

19/01/2017


Ngày 18/1/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định 205/QĐ-UBND về việc Phê duyệt bổ sung khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng NTM đối với các công trình nhóm 1 cho các xã chưa về đích thuộc các huyện: Thái Thụy và Vũ Thư với tổng khối lượng 1.682,4 tấn (06 xã), trong đó:

Phê duyệt điều chỉnh danh mục và khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình Nhóm 1, nhóm 2 và công trình phụ trợ cho các xã thuộc huyện Vũ Thư và huyện Đông Hưng

13/01/2017


Ngày 13/1/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định 103/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục và khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình: Nhóm 1, nhóm 2 và công trình phụ trợ cho các xã thuộc các huyện: Vũ Thư và Đông Hưng.

Phê duyệt bổ sung khối lượng 2.965,8 tấn xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng NTM đối với các công trình nhóm 1 cho các xã thuộc huyện Thái Thụy

06/01/2017


Ngày 05/01/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 11/QĐ-UBND về việc Phê duyệt bổ sung khối lượng 2.965,8 xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng NTM đối với các công trình nhóm 1 cho các xã thuộc huyện Thái Thụy.

Phê duyệt bổ sung 868,1 tấn khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình nhóm 1 cho các xã thuộc huyện Kiến Xương

03/01/2017


Ngày 30/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4158/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình nhóm 1 cho các xã thuộc huyện Kiến Xương.

Điều chỉnh danh mục và khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình: Nhóm 1, nhóm 2 và công trình phụ trợ cho các xã thuộc các huyện: Vũ Thư và Quỳnh Phụ

03/01/2017


Ngày 30/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4157/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục và khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình: Nhóm 1, nhóm 2 và công trình phụ trợ cho các xã thuộc các huyện: Vũ Thư và Quỳnh Phụ

Phê duyệt bổ sung 343,5 tấn xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng NTM đối với các công trình nhóm 1 cho xã Nam Trung và xã Đông Xuyên, huyện Tiền Hải

23/12/2016


Ngày 23/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3844/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình nhóm 1 cho xã Nam Trung và xã Đông Xuyên huyện Tiền Hải.

Phê duyệt điều chỉnh danh mục và khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình Nhóm 1, nhóm 2 và công trình phụ trợ cho các xã thuộc các huyện Kiến Xương, Đông Hưng và Vũ Thư

16/12/2016


Ngày 06/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3749/QĐ-UBND về việc Về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục và khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình Nhóm 1, nhóm 2 và công trình phụ trợ cho các xã thuộc các huyện Kiến Xương, Đông Hưng và Vũ Thư.

Phê duyệt bổ sung khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng NTM đối với các công trình nhóm 1 cho 17 các xã chưa về đích NTM thuộc thành phố Thái Bình,huyện Thái Thụy và Tiền Hải

02/12/2016


Ngày 02/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3504/QĐ-UBND về việc Phê duyệt bổ sung khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng NTM đối với các công trình nhóm 1cho các xã chưa về đích NTM thuộc thành phố Thái Bình và các huyện: Thái Thụy, Tiền Hải với tổng khối lượng 7.977,8 tấn.

Phê duyệt điều chỉnh danh mục và khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình Nhóm 1, nhóm 2 và công trình phụ trợ cho các xã thuộc huyện Hưng Hà và huyện Vũ Thư

30/11/2016


Ngày 29/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3456/QĐ-UBND về điều chỉnh danh mục và khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình Nhóm 1, nhóm 2 và công trình phụ trợ cho các xã thuộc huyện Hưng Hà và huyện Vũ Thư.

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: