Thi tuyển công chức tỉnh Thái Bình năm 2014

04/02/2015


 

>> Quyết định số 1768/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng thi thi tuyển công chức tỉnh Thái Bình năm 2014 (Nội dung xem tại đây)

>> Công văn số 1301-CV/TU ngày 20/6/2014 của Tỉnh ủy Thái Bình về việc quy định ngành, chuyên ngành cần tuyển công chức cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh Thái Bình năm 2014. (Nội dung xem tại đây)

>> Công văn số 1548/UBND-NC ngày 06/6/2014 của UBND tỉnh về việc tổ chức thi tuyển công chức hành chính, công chức khối Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện và công chức cấp xã năm 2014. (Nội dung xem tại đây)

>> Thông báo của Sở Nội vụ về Kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Thái Bình năm 2014 (Nội dung xem tại đây)

>> Kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Thái Bình năm 2014. (Nội dung xem tại đây)

>> Chỉ tiêu thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện năm 2014 (Nội dung xem tại đây)

>> Chỉ tiêu, chuyên ngành cần tuyển công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2014 (Nội dung xem tại đây)

>> Chỉ tiêu, ngành cần tuyển công chức cấp xã năm 2014 (Nội dung xem tại đây)

>> Danh mục tài liệu thi tuyển công chức cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện năm 2014 (Nội dung xem tại đây)

>>  Danh mục tài liệu thi tuyển công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện (Nội dung xem tại đây)

>> Danh mục tài liệu thi tuyển công chức cấp xã (Nội dung xem tại đây)

>> Đơn đăng ký dự tuyển công chức dành cho người dự tuyển vào công chức cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện (Nội dung xem tại đây)

>> Đơn đăng ký dự tuyển công chức dành cho người dự tuyển vào công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện (Nội dung xem tại đây)

>> Đơn đăng ký dự tuyển công chức dành cho người dự tuyển vào công chức cấp xã (Nội dung xem tại đây)

>> Sơ yếu lý lịch tự thuật  (Nội dung xem tại đây)