Thực hiện tiêu chí Thông tin và truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

18/04/2017


Ngày 28/3/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 441/QĐ-BTTTT quy định chi tiết tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015

10/11/2016


Quyết định số 2001/QĐ-TTg ngày 20/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015

Công văn số 582/BNN-KTHT

26/12/2014


Công văn số 582/BNN-KTHT ngày 20/02/2014 về Hướng dẫn phân bổ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2014

Quyết định số 195/QĐ-TTg

26/12/2014


Quyết định số 195/QĐ-TTg ngày 25/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (25/01/2014)

Công văn số 938/BNN-VPĐP

26/12/2014


Công văn số 938/BNN-VPĐP ngày 18/3/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông báo số 3/31/2014 ngày 31/03/2014

26/12/2014


Thông báo số 3/31/2014 ngày 31/03/2014 về Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp tổng kết công tác của Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014

Quyết định số 639 QÐ-TTg ngày 05 tháng 5 năm 2014

26/12/2014


Quyết định số 639 QÐ-TTg ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Chương trình công tác năm 2014 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Quyết định số 721/QĐ-TTg ngày 16/05/2014 của Thủ tướng Chính phủ

26/12/2014


Quyết định số 721/QĐ-TTg ngày 16/05/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thưởng công trình phúc lợi cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới tiêu biểu(16/05/2014)

Các tin đã đưa: