Sở Kế hoạch & Đầu tư
Đăng ký kinh doanh » Đăng ký thay đổi Ban kiểm soát HTX
Thủ tục Đăng ký thay đổi Ban kiểm soát HTX
Trình tự thực hiện

Bước 1:  Tổ chức, công dân đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2:  Tổ chức, công dân nộp hồ sơ về Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Bình

Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Chủ tịch HĐQT nhận kết quả theo giấy hẹn

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan

Thành phần hồ sơ

Trường hợp thay đổi Ban Kiểm soát hợp tác xã thì hợp tác xã gửi thông báo đến cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã.

Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản của Ban Quản trị, biên bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi Ban Kiểm soát hợp tác xã.

Số lượng hồ sơ (bộ) 1 bộ
Thời hạn giải quyết

Đăng ký thay đổi trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng ĐKKD-Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trưởng phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng ĐKKD-Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình

d) Cơ quan phối hợp

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn tờ khai

Thông báo về đăng ký kinh doanh

Yêu cầu thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Nghị định số 87/2005 /NĐ-CP ngày 11/7/2005 về đăng ký kinh doanh HTX;

Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 Hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh HTX.