Nhà khách Công Đoàn Thái Bình

02/12/2014


Địa chỉ: Bãi Biển Đồng Châu, xã Đông Minh, Tiền Hải, Thái Bình
Tel: 0227 3824120