Nhà khách uỷ ban nhân dân huyện Thái Thụy

02/12/2014


Địa chỉ: Thị trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình
Tel: 0227 3853065