Khách sạn Thái Bình Dream

02/12/2014


Địa chỉ: 355 Lý Bôn, P.Đề Thám, Tp.Thái Bình
Tel: 0227 3644828 - 3644818 - 3644838; Fax: 0227 3642164 - 3644858