Thời hạn áp dụng chính sách tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo (27/10/2017)

Trong Quyết định cũng nêu rõ: Hộ mới thoát nghèo là hộ gia đình đã từng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, qua điều tra, rà soát hàng năm có thu nhập bình quân đầu người cao hơn chuẩn cận nghèo theo quy định của pháp luật hiện hành, được UBND cấp xã xác nhận và thời gian kể từ khi ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo tối đa là 3 năm.

Chính sách quan trọng ngành Y tế có hiệu lực từ ngày 1/8 (09/09/2017)

Từ ngày 1/8, một số chính sách quan trọng của ngành Y tế có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân trong việc khám chữa bệnh sẽ được triển khai.

Tăng cường thực hiện các chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP. (11/07/2017)

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 2211/BNN-TCTS ngày 15/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tiếp tục thực hiện các chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP.

Tín dụng đối với hộ cận nghèo (23/11/2016)

Ngày 23/2/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 15/2013/QĐ-TTg về tín dụng đối với hộ cận nghèo.

Điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội (23/11/2016)

Quyết định số 872/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ Về điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác (23/11/2016)

Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 Về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác

Về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn (23/11/2016)

Quyết định số 92/2009/QĐ-TTG ngày 08/7/2009 về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn

Hướng dẫn chi tiết thực hiện Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (23/11/2016)

Thông tư số 14/2010/TT-NHNN của NHNN Hướng dẫn chi tiết thực hiện Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (23/11/2016)

Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 Về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Các tin đã đưa: