Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo,hộ cận nghèo năm 2017 (27/12/2017)

Ngày 19/12/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3330/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017.

Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn nhân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Thái Bình (27/12/2017)

Ngày 12/12/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND về quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn nhân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Kết quả thực hiện công tác giảm nghèo và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2017; nhiệm vụ và giải pháp năm 2018 (27/12/2017)

Thực hiện sự chỉ đạo của Chỉnh phủ, các Bộ, ngành TW, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh về tổ chức thực hiện các hoạt động trong chương trình giảm nghèo năm 2017, các sở, ban, ngành đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo nhằm thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo.

Ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn nhân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Thái Bình (12/12/2017)

Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn nhân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Quyết định số 3169/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 1365/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của UBND tỉnh về việc mức giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình (04/12/2017)

Ngày 04/12/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3169/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 1365/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của UBND tỉnh về việc mức giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Sản xuất các chương trình tuyên truyền về giảm nghèo phát trên hệ thống Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện (23/11/2017)

Kế hoạch số 21/KH-STTT ngày 7/9/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc sản xuất các chương trình tuyên truyền về giảm nghèo phát trên hệ thống Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện thuộc dự án Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin năm 2017

Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 07/11/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông (23/11/2017)

Về việc sản xuất các tác phẩm truyền thanh tuyên truyền về giảm nghèo phát trên hệ thống Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện và Đài Truyền thanh cơ sở thuộc dự án Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin năm 2017

Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 18/10/2017 về việc nghe báo cáo của các huyện, các xã cấp nước sạch có tỷ lệ đấu nối nước sạch thấp để tháo gỡ khó khăn về đấu nối trong thời gian tới (18/10/2017)

Thông báo số 58/TB-VP của Văn phòng UBND tỉnh về ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 18/10/2017 về việc nghe báo cáo của các huyện, các xã và một số doanh nghiệp cấp nước sạch có tỷ lệ đấu nối nước sạch thấp để tháo gỡ khó khăn về đấu nối trong thời gian tới

Ý kiến kết luận của đồng chí Phạm Văn Ca - Phó Chủ tịch thường trực UBND - Trưởng Ban chỉ đạo tại cuộc họp ngày 04/10/2017 của Ban Chỉ đạo về triển khai thực hiện dự án đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn tỉnh Thái Bình (06/10/2017)

Thông báo số 56/VP-TB ngày 06/10/2017 của Văn phòng UBND tỉnh về Ý kiến kết luận của đồng chí Phạm Văn Ca - Phó Chủ tịch thường trực UBND - Trưởng Ban chỉ đạo tại cuộc họp ngày 04/10/2017 của Ban Chỉ đạo về triển khai thực hiện dự án đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn tỉnh Thái Bình

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo” (04/10/2017)

Ngày 3/10/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Công văn số 932-CV/TU về việc “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo”.

Quyết định số 2385/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 của UBND tỉnh Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Thái Bình (08/09/2017)

Ngày 8/9/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2385/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Thái Bình

Kế hoạch Thu nhập và cập nhật dữ liệu về hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có người đang hưởng trợ cấp/ trợ giúp xã hội hàng tháng tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016-2018 (21/08/2017)

Ngày 21/8/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND về việc thu nhập và cập nhật dữ liệu về hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có người đang hưởng trợ cấp/ trợ giúp xã hội hàng tháng tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016-2018

Phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền chương trình nước sạch nông thôn tỉnh Thái Bình (09/08/2017)

Ban Chỉ đạo việc triển khai thực hiện đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn tỉnh Thái Bình (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) xây dựng Kế hoạch tuyên truyền chương trình nước sạch nông thôn tỉnh Thái Bình năm 2017 và các năm tiếp theo như sau:

Tin khác
Các tin đã đưa:
VIDEO NÔNG THÔN MỚI