LỜI DẠY CỦA BÁC

Phong cách sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nét chung trong phong cách sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất mực giản dị, thanh cao, đạm bạc trong đời sống vật chất, nhưng lại vô cùng phong phú về những giá trị đạo đức - tinh thần; chứa chan tình yêu thương con người, yêu cuộc sống, yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp... với những rung động, nhạy cảm của một tâm hồn nghệ sĩ, thể hiện như sau:

Phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh

(Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 02/2017).

Phong cách tư duy Hồ Chí Minh

(Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 01/2017)

Phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 10/2016

Phương pháp dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua bài báo “Dân vận”

Ngày 15-10-1949, Báo Sự Thật đăng bài “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với bút danh X.Y.Z. Bài báo ra đời ở thời điểm cả dân tộc đang chuẩn bị bước vào những chiến dịch lớn trong cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp vô cùng gay go, quyết liệt; đòi hỏi công tác vận động quần chúng của Đảng phải đi vào chiều sâu, cụ thể, thiết thực, nhằm động viên tối đa sức người, sức của cho sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc. Tác phẩm đã chỉ dẫn về nội dung, phương pháp dân vận vô cùng sâu sắc nhưng hết sức giản dị, tỏ rõ phong cách của vị lãnh tụ thiên tài.

Phong cách sinh hoạt của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 9/2016)

Tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh kết tinh thành hệ giá trị bền vững, ổn định, có khả năng lan tỏa và phát sáng sâu rộng, nhất là trong bối cảnh hiện nay. Chính vì vậy, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII (01/2016), Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định: Tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tinh thần này xuyên suốt tất cả các văn kiện Đại hội, từ Diễn văn khai mạc, Báo cáo chính trị, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến Diễn văn bế mạc. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, thiết thực, cần thực hiện đồng bộ 3 nhóm giải pháp sau:

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác thương binh, liệt sĩ

(Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 7/2016)

Chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh

Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 6/2014

Thực hiện quan điểm “Lời nói đi đôi với việc làm” của Hồ Chí Minh trong rèn luyện cán bộ, đảng viên hiện nay

Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 4/2016

VIẾT VỀ BÁC

Người pháp, người Mỹ nói về Bác

Tuần báo Đây Paris ra ngày 18-6-1946 là một trong những tờ báo có bài viết sớm nhất về Bác Hồ:

Bác Hồ với công tác phê bình

Hàng năm và bất cứ cuộc vận động lớn nào, Đảng ta đều quan tâm nhấn mạnh đến công tác phê bình (phê bình và tự phê bình). Đó là công việc thường xuyên để xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Song, công tác phê bình cũng còn nhiều chuyện để bàn và để...phê bình

Bác Hồ với tiết kiệm thời gian

Học tập và làm theo gương Bác, theo tôi, việc đơn giản nhất, dễ làm nhất và cũng hiệu quả nhất, trước tiên hãy làm theo tấm gương tiết kiệm thời gian của Nguời.

CHUYỆN KỂ VỀ BÁC

Không ai được vào đây

Sách “Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử”, tập 10, do Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành năm 1996, trang 334, có đoạn:

Thời gian quý báu lắm

Sinh thời, Bác Hồ của chúng ta yêu cái gì nhất, ghét cái gì nhất? Kể cũng hơi khó trả lời cho thật chính xác, bởi ở ta không có thói quen “tự bạch” và kín đáo, ý nhị vốn là một đặc điểm của lối ứng xử phương Đông.

Bác có phải là vua đâu

Có một số người có ngôi cao, chức cả, sống trong sự trọng vọng, chiều chuộng của mọi người, thường xuyên được hưởng sự ưu đãi đặc biệt, lâu dần cũng quen đi mà không hề biết rằng mình đã nhiễm phải thói đặc quyền, đặc lợi.

Mẫu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: "Chú làm chủ tịch, để Bác làm thứ trưởng"

Tổng khởi nghĩa Tháng Tám thành công ở Hà Nội, rồi Huế, Sài Gòn. Nhiều cán bộ từ vùng rừng núi “hạ sơn” vào thành phố, nhận nhà cửa được phân, được giao nhiệm vụ này nọ. Tư tưởng hưởng lạc cầu an ở một số đảng viên đã xuất hiện. Có người “bạo phổi” đến thưa với Hồ Chủ tịch là “bao năm bóng tối, gian khổ, nay cách mạng thành công nên cho cán bộ “thở” một chút. Bác nói: