Nâng cao hiệu lực, hiệu quả xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 04/4/2017 ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 32/2016/QH14 ngày 23/11/2016 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Văn bản Trung ương

Thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015

Quyết định số 2001/QĐ-TTg ngày 20/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015

Quyết định số 721/QĐ-TTg ngày 16/05/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 721/QĐ-TTg ngày 16/05/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thưởng công trình phúc lợi cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới tiêu biểu(16/05/2014)

Quyết định số 639 QÐ-TTg ngày 05 tháng 5 năm 2014

Quyết định số 639 QÐ-TTg ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Chương trình công tác năm 2014 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Thông báo số 3/31/2014 ngày 31/03/2014

Thông báo số 3/31/2014 ngày 31/03/2014 về Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp tổng kết công tác của Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014

Công văn số 938/BNN-VPĐP

Công văn số 938/BNN-VPĐP ngày 18/3/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

VIDEO NÔNG THÔN MỚI