Triển khai nhiệm vụ công tác nội chính và phòng chống tham nhũng Quý II

30/03/2017


Sáng 29/3, Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng Quý I; triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II.

Các đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh dự hội nghị.

Trong quý I, các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể của tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các giải pháp; tích cực vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, bước đầu đạt kết quả quan trọng. Các ngành trong khối nội chính, các địa phương, đơn vị chủ động phối hợp làm tốt công tác dự báo, nắm tình hình; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền đề ra các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính theo Luật Xử lý vi phạm hành chính; giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quân sự, quốc phòng được giữ vững.

Để công tác nội chính, phòng chống tham nhũng đạt hiệu quả, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch UBND tỉnh đi sâu phân tích, nêu bật nguyên nhân kết quả đạt được, cũng như những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng thời, yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị cần tiếp tục quán triệt tinh thần chỉ đạo của tỉnh; có kế hoạch cụ thể giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc ở địa phương, đơn vị. Cùng với việc siết lại công tác quản lý nhà nước, cần chủ động rà soát tình hình của cấp mình, địa phương, đơn vị mình, nhất là những vấn đề bức xúc, nổi cộm để chủ động xử lý kiên quyết ngay từ cơ sở, theo đúng quy định của pháp luật, của Đảng, phù hợp tình hình thực tế của địa phương. Trong đó cần bám sát sự chỉ đạo của tỉnh về những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay để triển khai thực hiện công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, toàn diện của cấp ủy, tổ chức đảng, của tập thể lãnh đạo, của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, cũng như MTTQ, các đoàn thể nhân dân trong việc phối hợp thực hiện. Tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các ngành trong khối nội chính cần chủ động, tích cực hơn trong việc tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời phải là lực lượng nòng cốt nghiêm túc xử lý các vụ việc, vấn đề phát sinh trên địa bàn theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, phù hợp tình hình thực tế địa phương, không được đùn đẩy, né tránh trách nhiệm thực thi nhiệm vụ.

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý I; nhiệm vụ trọng tâm quý II. Đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề cần triển khai thực hiện tốt là: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt tuyên truyền sâu rộng và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; các luật, bộ luật mới liên quan đến công tác tư pháp; Nâng cao chất lượng công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình; phát hiện, xử lý kịp thời những vụ việc và vấn đề phát sinh. Chủ động ngăn chặn, vô hiệu hóa sự cấu kết, móc nối của các thế lực thù địch không để hình thành lực lượng đối lập; băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh về giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường hành lang ATGT đường bộ trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp trong công tác bắt, giam, giữ, điều tra, truy tố, xét xử, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Tăng cường trách nhiệm công tố, không để xảy ra vi phạm pháp luật trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Đổi mới, nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa; kỹ năng, trình độ xét xử; hạn chế đến mức thấp nhất các bản án bị hủy, bị cải sửa. Tăng cường quản lý, hoạt động của các cơ quan bổ trợ tư pháp; theo dõi, kiểm tra chất lượng các vụ án phạt tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ. Triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đảy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp, thực hiện các chương trình phối hợp hoạt động giữa các ngành trong khối nội chính với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng. Tăng cường công tác kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong tổ chức thực hiện các  quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; nâng cao trách nhiệm của tập thể cấp ủy, người đứng đầu trong việc  lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc công khai tài chính ngân sách, mua sắm tài sản công, xây dựng cơ bản, thực hiện chính sách an sinh xã hội, công tác cán bộ. Tập trung chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; rà soát, giải quyết những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, không để công dân đi khiếu kiện vượt cấp. Tiếp tục làm tốt công tác phối hợp đưa người nghiện ma túy vào Trung tâm cai nghiệm bắt buộc, mở rộng hình thức điều trị người nghiện ma túy bằng sử dụng chất thay thế.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt, triển khai kế hoạch số 33 ngày 23/2/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình thực hiện kết luận số 10 ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

 

Duy Huy