Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tỉnh Thái Bình do Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình sở hữu

25/01/2017


- Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình
- Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tỉnh Thái Bình
- Địa chỉ: Số 01 Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình
- Ngành nghề kinh doanh: May trang phục; Sản xuất hàng may sẵn; bán buôn vải, hàng may sẵn ....
- Vốn điều lệ: 36.000.000.000 đồng
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm: 10.143 đồng/cổ phần
- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.368.000 cổ phần
- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.368.000 cổ phần
- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 23/01/2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 20/02/2017 (Sáng từ 08h30 – 12h00; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 23/02/2017
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
- Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 27/02/2017
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 28/02/2017 đến 16 giờ ngày 09/03/2017
- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 01/03/2017 đến ngày 06/03/2017