Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh

04/11/2016


Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng nói chung và dịch vụ karaoke nói riêng được các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, tại một số cơ sở vẫn còn tình trạng vi phạm các quy định của nhà nước trong hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng (nhất là đối với dịch vụ karaoke), tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, an ninh trật tự xã hội.

Thực hiện Công điện hỏa tốc số 1926/CĐ-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy; để kịp thời chấn chỉnh tình trạng trên, ngày 2/11/2016, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt một số công việc trọng tâm, cấp bách sau:

Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, các quy định khác có liên quan của Trung ương và của tỉnh về phòng cháy, chữa cháy và quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng (gồm cả dịch vụ karaoke).

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ngành chức năng có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố khẩn trương tổ chức đợt tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng (đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke) trên địa bàn tỉnh; chấn chỉnh và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; đình chỉ ngay hoạt động kinh doanh của các cơ sở không được cấp phép hoặc đã được cấp phép nhưng không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy;

Chấn chỉnh việc cấp phép đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, bảo đảm tuân thủ đúng các quy định của pháp luật; kiên quyết không cấp phép kinh doanh cho những cơ sở không bảo đảm những điều kiện theo quy định.

Hướng dẫn và yêu cầu các cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm pháp luật về việc đặt biển hiệu, biển quảng cáo đảm bảo mỹ quan đô thị, phòng chống cháy nổ và không ảnh hưởng đến phương án thoát hiểm khi xảy ra sự cố.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an các cấp phối hợp với ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch kiểm tra về việc tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh chấp hành các quy định về an ninh trật tự, phòng chống cháy, nổ trong hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng theo quy định tại Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03/9/2009 của Chính phủ; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh và các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra đối với những cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet công cộng theo quy định của pháp luật; chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền, phổ biến những quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng để mọi người dân được biết và thực hiện. Chủ động phối hợp với các sở, ngành chức năng của tỉnh trong triển khai thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước về kinh doanh dịch văn hoá công cộng trên địa bàn quản lý. Đồng thời chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thường xuyên kiểm tra, giám sát và quản lý chặt chẽ các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng, đặc biệt là kinh doanh karaoke trên địa bàn.

 Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức, đoàn thể phối hợp với các cơ quan, chính quyền các cấp tham gia tuyên truyền vận động, giám sát, hỗ trợ các cơ quan chức năng trong công tác quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng; kịp thời phát hiện và phản ánh những vụ việc tiêu cực xảy ra trên địa bàn.

Nguồn Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 2/11/2016. Xem chi tiết tại đây

 

T.Anh

Các bài viết khác