Chuẩn bị văn bản phục vụ kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVI

09/11/2016


Ngày 09/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4238/UBND-TH về việc chuẩn bị văn bản phục vụ kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVI, theo đó, UBND tỉnh phân công các sở, ngành, đơn vị chuẩn bị các văn bản như sau:

Về các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh: 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị các báo cáo: Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 và mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2017; Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết quả thực hiện nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV; Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện các công việc phát sinh giữa hai kỳ họp đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh.

Các đại biểu biểu quyết các nghị quyết tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh Baothaibinh.com.vn

Sở Tài chính chuẩn bị:  Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015; Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2016; dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2017; Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016; Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2017 các cấp ngân sách của chính quyền địa phương;Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương từ năm 2017; Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về phí, lệ phí theo Luật phí và lệ phí năm 2015.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị  Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách tập trung, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2016; dự kiến danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017; Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung chính sách khuyến khích đầu tư một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh đến năm 2020...

Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị Tờ trình về việc phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (quy định tại khoản 3, Điều 62 của Luật Đất đai) trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2017; Tờ trình về việc phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác (quy định tại điểm b, khoản 1, điều 58 của Luật Đất đai) trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2017.

Sở Công thương soạn thảo Tờ trình của UBND tỉnh về việc Điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp tỉnh Thái Bình đến năm 2020.

Sở Nội vụ chuẩn bị Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và định suất được ngân sách hỗ trợ năm 2017; Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Sở Ngoại vụ Thái Bình.

Thanh tra tỉnh chuẩn bị Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình tiếp công dân và kết quả công tác thanh tra năm 2016, nhiệm vụ công tác năm 2017; Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

UBND huyện Quỳnh Phụ chuẩn bị Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về Đề án xóa bỏ lò sản xuất vôi tại khu vực Cầu Nghìn, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ.

Về báo cáo công tác của các ngành có: Báo cáo của Giám đốc Công an tỉnh về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và kết quả hoạt động của ngành năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 Báo cáo của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về kết quả thực hiện công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác của ngành năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo của Chánh án Toà án nhân dân tỉnh về kết quả công tác xét xử năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 Báo cáo của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh về kết quả công tác của ngành năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về kết quả công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2016.

Theo đó, trước ngày 19/11/2016, các sở, ngành, đơn vị gửi Dự thảo văn bản của UBND  tỉnh kèm dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Văn phòng UBND  tỉnh  để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh; đồng thời gửi Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban có liên quan của Hội đồng nhân dân tỉnh để thẩm tra theo quy định.

Báo cáo công tác của các ngành gửi trước ngày 23/11/2016.

Nội dung chi tiết Công văn xem tại đây

 

Huy Nguyễn

Các bài viết khác