Tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án sản xuất vụ Xuân, vụ Hè năm 2017

19/12/2016


Hiện nay việc chấp hành Đề án sản xuất vụ Xuân, vụ Hè một số địa phương trong tỉnh chưa thực hiện nghiêm túc còn để tình trạng nông dân gieo mạ trước lịch thời vụ, sâu bệnh đã phát sinh và là nguồn chuyển sang gây hại ở vụ xuân năm 2017.

Nông dân xã Tây Đô (Hưng Hà) phun thuốc trừ cỏ cho diện tích mạ ngắn ngày.

Để đảm bảo thắng lợi Đề án sản xuất vụ Xuân, vụ Hè năm 2017, ngày 19/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công điện số 18/CĐ-UBND về việc tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án sản xuất vụ Xuân, vụ Hè năm 2017.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc Sở, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh và đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách huyện, thành phố Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức đoàn thể tập trung chỉ đạo, thực hiện các nội dung sau:

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc Đề án vụ Xuân, vụ Hè năm 2017 đã ban hành; huy động lực lượng tổ chức kiểm tra việc chấp hành chủ trương về cơ cấu và thời vụ lực lượng, tổ chức kiểm tra chấp hành về cơ cấu và thời vụ gieo cấy của các địa phương, tập trung vào các xã có truyền thống gieo cấy giống lùa dài ngày và gieo mạ xuân muộn; tuyên truyền vanaj động nông dân nhận thức và tập trung gieo mạ xuân ngắn trên nền đất cứng che phủ nilon; tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn. Địa phương nào không chỉ đạo quyết liệt để thiệt hại đến năng suất lúa đồng chí Chủ tịch UBND địa phương đó chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường hướng dẫn các địa phương các giải pháp kỹ thuật về giống lúa, thời vụ gieo cấy và các biện pháp kỹ thuật về giống lúa. Phối hợp với cơ quan truyền thông tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về kỹ thuật gieo cấy và chăm sóc lúa xuân nhất là các biện pháp ứng phó kịp thời với mọi loại hình thời tiết.

Sở Công thương chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra thị trường phân bón, thuốc BVTV, giống cây trồng, kiến quyết không để hàng giả kém chất lượng lưu hành trên thị trường, ngăn chặn việc lợi dụng để nâng giá vật tư nông nghiệp ảnh hưởng đến nông dân.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình phối hợp với cơ quan chuyên môn xây dựng các chương trình cụ thể, tuyên truyền chủ trương sản xuất nông nghiệp của tỉnh, phổ biến lịch thời vụ, gieo cấy, các tiến bộ khoa học kỹ thuật để nông dân hiểu, áp dụng để đảm bảo vụ Xuân 2017 giành thắng lợi.

Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, các đoàn thể phối hợp với UBND các huyện, thành phố làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện nghiêm túc Đề án sản xuất vụ xuân, vụ hè năm 2017.

Nội dung xem tại đây

 

Trần Nam