Đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế

07/03/2017


Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 02/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế và để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong tổ chức bộ máy, ngày 7/3/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế.

Từ nay đến năm 2021, mỗi cơ quan, đơn vị thực hiện giảm 1,5 đến 2% biên chế công chức, biên chế sự nghiệp

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương tinh giản biên chế; trong đó, tập trung tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về chủ trương tinh giản biên chế đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức.

Các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế đến năm 2021 và của từng năm, bảo đảm đúng quy định đến năm 2021 biên chế mỗi cơ quan, đơn vị được tinh giản (kể cả công chức, viên chức) tối thiểu đạt tỷ lệ là 10% so với biên chế được giao năm 2015.     

Đồng thời rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu, tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc trên cơ sở các quy định của Chính phủ; hạn chế đề xuất thành lập mới phòng, chi cục trực thuộc, bảo đảm bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đáp ứng yêu cầu về cải cách hành chính. Đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc phải bảo đảm nguyên tắc một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì; chuyển một số nhiệm vụ mà cơ quan nhà nước không cần thiết phải trực tiếp thực hiện hoặc thực hiện không có hiệu quả sang các tổ chức ngoài nhà nước đảm nhận.

Tiến hành rà soát, sắp xếp, phân loại đơn vị sự nghiệp để thực hiện các hình thức chuyển đổi mô hình hoạt động phù hợp theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm hoặc chuyển đổi mô hình của các đơn vị sự nghiệp công lập sang Công ty Cổ phần

Về thực hiện tinh giản biên chế, từ nay đến năm 2021, mỗi năm cơ quan, đơn vị thực hiện giảm tối thiểu 1,5% biên chế công chức, biên chế sự nghiệp so với biên chế được giao năm 2015. Các đơn vị chưa giảm được biên chế công chức, biên chế sự nghiệp theo tỷ lệ quy định so với biên chế được giao năm 2015 thì năm 2018 phải giảm tối thiểu 4,5% của biên chế được giao năm 2015.

Thực hiện nghiêm túc việc quản lý và sử dụng đối với biên chế công chức, biên chế sự nghiệp đã thực hiện tinh giản biên chế và nghỉ hưu, thôi việc theo quy định. Không xem xét tiếp nhận, tuyển dụng bổ sung công chức, viên chức đối với các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

Thực hiện tinh giản biên chế đối với những cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, không đạt tiêu chuẩn quy định. Thực hiện tinh giản biên chế phải bảo đảm đúng nguyên tắc, đối tượng, trình tự, thời hạn giải quyết tinh giản biên chế.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của các bộ phận, các đơn vị trực thuộc đặc biệt là đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương tinh giản biên chế, thường xuyên đưa tin bài về các cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện tốt việc tinh giản biên chế

Nguồn Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 07/3/2017. Nội dung chi tiết xem tại đây

 

Trần Anh