Tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất, phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa Xuân năm 2017

21/04/2017


Đến nay diện tích lúa Xuân đang ở giai đoạn phân hóa đòng đến làm đòng; dự kiến đến ngày 15/5/2017, có khoảng 58 nghìn ha lúa trổ bông. Mặt khác, tình hình sâu, bệnh hại trên lúa Xuân diễn biến khá phức tạp, có khoảng 8 nghìn ha lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn đã được phòng trừ nhưng nguy cơ bệnh gây hại trên cổ bông tiềm ẩn rất lớn khi gặp điều kiện thuận lợi.

Nông dân Thái Thụy tập trung phun thuốc phòng, trừ  sâu bệnh cho lúa

Để chủ động phòng, trừ và ứng phó với diễn biến của sâu, bệnh hại lúa Xuân, giành thắng lợi toàn diện sản xuất nông nghiệp vụ Xuân năm 2017, ngày 21/4/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất, phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa Xuân năm 2017.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo công tác trừ sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, rầy các loại và phòng, trừ các đối tượng sâu, bệnh hại khác cho lúa Xuân; trước mắt tập trung chỉ đạo các địa phương huy động nông dân phun thuốc trừ sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại từ ngày 30/4 đến ngày 03/5/2017. Các địa phương thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, theo dõi diễn biến của các loại sâu, bệnh hại khác như: Bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá, chuột hại ... để tổ chức phòng, trừ kịp thời theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Tăng cường công tác tuyên truyền, chỉ đạo hệ thống truyền thanh, truyền hình của huyện, thành phố, hệ thống phát thanh của các xã, phường, thị trấn tăng thời lượng tuyên truyền về nguy cơ, mức độ gây hại, biện pháp phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, rầy các loại và các đối tượng dịch hại khác có hiệu quả cao nhất để hộ nông dân hiểu và áp dụng;

Chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc chăm sóc và phòng, trừ sâu bệnh bảo đảm kịp thời; chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra và quản lý chặt chẽ việc buôn bán, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn quản lý theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cử cán bộ kỹ thuật tăng cường cho các huyện, thành phố trực tiếp cùng các địa phương kiểm tra tình hình sâu, bệnh trên đồng ruộng; hướng dẫn nông dân thực hiện đúng các biện pháp kỹ thuật, thời gian và loại thuốc phòng trừ, bảo đảm việc phòng, trừ sâu, bệnh cho lúa Xuân 2017 đạt hiệu quả cao;

Sở Công thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương tăng cường kiểm tra thị trường phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, kiên quyết không để hàng giả hoặc kém phẩm chất lưu hành trên thị trường, ngăn chặn việc lợi dụng để nâng giá vật tư nông nghiệp ảnh hưởng đến nông dân.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình chủ động phối hợp, tăng thời lượng phát sóng để tuyên truyền, phổ biến kỹ thuật trừ sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại và các đối tượng sâu, bệnh gây hại lúa Xuân năm 2017;

Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình, Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình thực hiện phương án tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và phòng trừ sâu, bệnh vụ Xuân năm 2017.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức đoàn thể chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện các biện pháp phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại và các đối tượng dịch hại khác bảo vệ an toàn sản xuất vụ Xuân năm 2017.

Các đồng chí Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành được phân công phụ trách huyện, thành phố dành thời gian thường xuyên đi kiểm tra, đôn đốc cơ sở thực hiện nghiêm các biện pháp chỉ đạo của tỉnh và hướng dẫn của ngành chuyên môn.

Các địa phương tạm hoãn các cuộc họp, tham quan chưa cần thiết để tập trung chỉ đạo phòng, trừ sâu bệnh, bảo vệ sản xuất vụ Xuân năm 2017. Địa phương nào không chỉ đạo quyết liệt, để các loại sâu, bệnh gây hại, ảnh hưởng đến năng suất lúa, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân địa phương đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nguồn Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 21/4/2017.

Phương Hà

File đính kèm