Tập trung chỉ đạo phòng trừ rầy lưng trắng và bệnh lùn sọc đen, bảo vệ lúa vụ Mùa năm 2017

04/08/2017


Hiện nay, qua kiểm tra tại đồng ruộng các huyện, thành phố, Bệnh lùn sọc đen đã xuất hiện và rầy lưng trắng phát sinh với mật độ cao bất thường so với cùng kỳ nhiều năm, cá biệt có diện tích lên tới hàng vạn con/m2.

Ngày 03/8/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công điện số 05/CĐ-UBND đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức đoàn thể và Giám đốc sở, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo phòng trừ rầy lưng trắng và bệnh lùn sọc đen, bảo vệ lúa vụ Mùa năm 2017.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phụ trách từng địa bàn để tập trung chỉ đạo phòng, trừ rầy lưng trắng, bệnh lùn sọc đen và các đối tượng sâu bệnh hại khác, bảo đảm an toàn cho lúa vụ Mùa năm 2017.

Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn huy động nông dân và cán bộ kỹ thuật kiểm tra những diện tích lúa còn đang trong thời kỳ đẻ nhánh và diện tích lúa gieo thẳng, kịp thời phát hiện các cây lúa có biểu hiện bất thường về sinh trưởng để nhổ bỏ và tiêu hủy. Đồng thời, đôn đốc, khuyến cáo nông dân khẩn trương phun thuốc trừ rầy để ngăn chặn kịp thời nguồn môi giới lây truyền Virus gây bệnh lùn sọc đen...

Tăng cường thời lượng tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, truyền hình của huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn về phòng chống bệnh lùn sọc đen để nhân dân biết nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do rầy lưng trắng và bệnh lùn sọc đen gây ra. Địa phương nào không chỉ đạo quyết liệt để rầy lưng trắng và bệnh lùn sọc đen gây hại, ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất lúa mùa 2017, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đó chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huy động cán bộ kỹ thuật tăng cường cho cơ sở; chủ động phối hợp với các địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình sâu bệnh để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, khuyến cáo người dân về các loại thuốc đặc hiệu, kỹ thuật phòng trừ rầy và bệnh lùn sọc đen, bảo đảm hiệu quả cao…

Sở Công thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương tăng cường kiểm tra thị trường thuốc bảo vệ thực vật, kiên quyết không để thuốc bảo vệ thực vật giả hoặc kém phẩm chất lưu hành trên thị trường, ngăn chặn việc lợi dụng sự phát triển của sâu bệnh để nâng giá thuốc, ảnh hưởng đến nông dân.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng các chương trình cụ thể và chỉ đạo hệ thống truyền thanh, truyền hình các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng trừ rầy lưng trắng và bệnh lùn sọc đen, các đối tượng sâu bệnh hại khác để nông dân hiểu và thực hiện.

Các sở, ban, ngành của tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện có hiệu quả công tác phòng trừ rầy lưng trắng và bệnh lùn sọc đen, các đối tượng sâu bệnh hại khác, bảo vệ an toàn cho lúa Mùa năm 2017.

Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy và yêu cầu các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh được phân công phụ trách huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện quyết liệt các biện pháp chỉ đạo của tỉnh và hướng dẫn của ngành chuyên môn về phòng, trừ bệnh lùn sọc đen, rầy lưng trắng và các đối tượng sâu bệnh hại khác.

Nguyễn Việt

File đính kèm