Tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018

28/06/2018


Ngày 28/6/2018, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2018.

Bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức diễn tập tình huống giả định trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu:

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND huyện, thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác PCTT&TKCN. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ trong thực hiện PCTT&TKCN.

Tổ chức diễn tập PCTT&TTCN huyện Tiền Hải năm 2018 đạt chất lượng, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan hướng dẫn, bồi dưỡng, huấn luyện khung diễn tập và thực hành diễn tập PCTT&TKCN cho huyện Tiền Hải theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra.

UBND huyện Tiền Hải chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan làm tốt mọi công tác chuẩn bị; bảo đảm cuộc diễn tập hiệu quả, thiết thực.

Đồng thời tổ chức tốt diễn tập bảo đảm không để ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về tài sản, hoa màu của nhân dân.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, thường xuyên báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

 

Thanh Hải