Rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016

30/12/2016


Ngày 29/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4894/UBND-KT về việc rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016

Dây chuyền sản xuất của Công ty Cổ phần Gạch ốp lát Thái Bình.

Theo đó, UBND  tỉnh yêu cầu các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

Rà soát khối lượng thực hiện và khả năng giải ngân của từng dự án, đề xuất cấp có thẩm quyền cắt giảm kế hoạch năm 2016 của các dự án không có khả năng thực hiện và giải ngân đến hết thời gian quy định để bổ sung cho các dự án có khối lượng thực hiện, cần bổ sung vốn và đến ngày 31/01/2017 có thể giải ngân hết số vốn bổ sung, bảo đảm sử dụng hiệu quả và hoàn thành 100% kế hoạch được giao. Báo cáo của các đơn vị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/12/2016 để tổng hợp báo cáo UBND.

 Các đơn vị đến ngày 30/11/2016 giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn năm 2016 được giao phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND  tỉnh; trong đó lưu ý làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân gây chậm trễ đến việc giải ngân và báo cáo rõ lý do, nguyên nhân.

UBND huyện, thành phố dự kiến phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4802/UBND-KT ngày 22/12/2016. Đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017.

 

 

HM