Triển khai quản lý giá sữa từ 01/01/2017

04/01/2017


UBND tỉnh nhận được Công văn số 12526/BCT-TTTN ngày 26/12/2016 của Bộ Công Thương về việc triển khai Nghị định số 149/2016/NĐ-CP về quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Công thương  tiếp nhận bàn giao nhiệm vụ quản lý giá sữa và sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi từ Sở Tài chính theo hướng dẫn tại Công văn nêu trên từ ngày 01/01/2017. Tiếp tục thực hiện quy trình quản lý giá sữa theo quy định; đồng thời bố trí bộ phận chuyên môn của Sở thực hiện nhiệm vụ nêu trên. 

Theo đó, Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2017.

Theo đó, trong thời gian Nhà nước áp dụng biện pháp đăng ký giá để bình ổn giá đối với mặt hàng cụ thể thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện đăng ký giá bắt đầu từ ngày cơ quan có thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp đăng ký giá có hiệu lực và trước khi định giá, điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ bằng việc lập Biểu mẫu đăng ký giá gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cũng theo Nghị định số 149/2016/NĐ-CP, việc theo dõi và giám sát thực hiện bình ổn giá sữa cho trẻ em dưới 06 tuổi không còn thuộc trách nhiệm của Bộ Tài chính.Thay vào đó, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương hướng dẫn chi tiết danh mục mặt hàng sữa cho trẻ em dưới 06 tuổi.

Việc đăng ký giá sữa này ở cấp trung ương sẽ do Bộ Công thương tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá. Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trình Chính phủ quyết định về đăng ký giá. Định giá cụ thể, giá tối đa, giá tối thiểu, khung giá đối với mặt hàng sữa cho trẻ dưới 06 tuổi nhằm thực hiện bình ổn giá.

 

Hoàng Anh