Thái Bình phê duyệt "Đề án tái cơ cấu giống gia súc trong chăn nuôi nông hộ tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016-2020"

07/01/2017


Ngày 30/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4064/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Đề án Tái cơ cấu giống gia súc trong chăn nuôi nông hộ tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016-2020”

Trang trại chăn nuôi gà đẻ Ai Cập của gia đình chị Lê Thị Duyên ở xã Vũ Sơn (Kiến Xương) cho hiệu quả kinh tế cao.

Theo Đề án, mục tiêu năm 2017: Khuyến khích các hộ chăn nuôi sử dụng những giống vật nuôi cao sản thông qua công tác thụ tinh nhân tạo (TTNT) để nâng cao năng suất và hiệu quả trong hoạt động sản xuất chăn nuôi của hộ; Tỷ lệ đàn nái lai và nái ngoại đạt 62% tổng đàn lợn nái của tỉnh; có khoảng 70% tổng đàn lợn nái sinh sản ở nông hộ được phối giống bằng TTNT với các giống lợn ngoại cao sản; có khoảng 30,4% tổng đàn bò sinh sản trong nông hộ được phối giống bằng TTNT với nhóm bò Zebu; Đào tạo đủ nguồn nhân lực để thực hiện công tác thụ tinh nhân tạo cho chăn nuôi của tỉnh; tập huấn nâng cao nhận thức về chuyển đổi con giống vật nuôi và kỹ thuật chăn nuôi an toàn, VietGAHP trong nông hộ.

Đến năm 2020; Duy trì ổn định số lượng đàn lợn trên 01 triệu con; cơ cấu đàn lợn nái nội giảm, còn khoảng 23%; đàn nái lai và nái ngoại tăng, đạt trên 77% so tổng đàn lợn nái của tỉnh; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 3,81%/năm. Khoảng 98% tổng đàn lợn nái sinh sản trong nông hộ được phối giống bằng TTNT với các giống lợn cao sản: Landrace, Yorkshire, PiDu, Duroc, Pietran; Khoảng 52,4% tổng đàn bò sinh sản trong nông hộ được phối giống bằng TTNT với các giống bò cao sản

Đề án cũng đưa ra các nhóm giải pháp như: Tăng cường công tác vận động, tuyên truyền, hướng dẫn để người chăn nuôi nâng cao nhận thức về chủ trương, định hướng phát triển chăn nuôi tập trung, quy mô lớn; tạo điều kiện cho các chủ hộ chăn nuôi phát triển sản xuất chăn nuôi trang trại, từng bước tiến tới xóa bỏ chăn nuôi phân tán, nhỏ lẻ; Nhóm giải pháp về tổ chức sản xuất, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch phát triển chăn nuôi hàng năm, chỉ đạo sản xuất giống gia súc, liên doanh, liên kết trong tổ chức sản xuất giống gia súc, về đào tạo nguồn nhân lực và công tác khuyến nông; nhóm giải pháp về kỹ thuật; giải pháp cơ chế, chính sách.

Linh Nhâm

File đính kèm