Tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017

15/05/2017


Để chủ động ứng phó với việc giảm thu và nhu cầu chi ngân sách phát sinh, đảm bảo điều hành nhiệm vụ thu, chi trong tình hình mới và giữ vững cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017, ngày 15/5/2017, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2017.

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố bám sát các chỉ đạo, giải pháp của Chính phủ, Nghị quyết của HĐND tỉnh tập trung triển khai thực hiện quyết kiệt, hiệu quả các nhiệm vụ của đơn vị về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và điều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 đảm bảo tích cực, chủ động, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính, trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ sau:

Về thu ngân sách, UBND tỉnh giao Cục Thuế tỉnh, Chi cục Hải quan tỉnh, Sở Tài chính tăng cường phối hợp với các cơ quan trong công tác quản lý thu; tổ chức thực hiện tốt các luật thuế và nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước ngay từ đầu năm 2017; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm tra sau thông quan, tập trung vào các doanh nghiệp, lĩnh vực, mặt hàng trọng điểm, có độ rủi ro cao, nâng tỷ lệ số doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra thuế trong năm 2017; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, chống thất thu, buôn lậu, gian lận thuế, trốn thuế, xử lý nợ đọng thuế; thực hiện các giải pháp phù hợp để đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản phát sinh; đồng thời đẩy mạnh công tác thanh tra hoạt động và việc chấp hành pháp luật của cơ quan thuế, hải quan.

Hạn chế tối đa việc đề xuất, ban hành các chính sách mới làm giảm thu NSNN. Tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất - kinh doanh, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tạo tiền đề phát triển nguồn thu ổn định, vững chắc cho NSNN; Tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, giao chỉ tiêu thu nợ cụ thể và đôn đốc tổ chức thực hiện

Về chi ngân sách, Chỉ thị nêu rõ, cần tổ chức điều hành, quản lý chi NSNN chặt chẽ, đúng chế độ quy định; nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN; chỉ đề xuất ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách khi thật sự cần thiết và có nguồn đảm bảo; Tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đẩy nhanh tiến độ giao kế hoạch vốn và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2017. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đầu tư; nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản mới. Chủ động điều hành đảm bảo cân đối ngân sách địa phương; Quản lý chặt chẽ, đúng quy định và hạn chế các khoản chi chuyển nguồn NSNN;  Hạn chế mua sắm ô tô công và trang thiết bị đắt tiền; mở rộng thực hiện khoán xe ô tô công đảm bảo hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm. Tổ chức triển khai mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung theo quy định; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra các khoản chi ngân sách trong phạm vi quản lý và theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đảm bảo vốn ngân sách được sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ, tiết kiệm, hiệu quả.

Các địa phương tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn tiền lương trong năm 2017, bao gồm cả tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngoài lương và có tính chất lương của cơ quan, đơn vị, 50% tăng thu ngân sách địa phương thực hiện năm 2016 theo chế độ; đồng thời thực hiện điều chỉnh giá, phí dịch vụ sự nghiệp công theo lộ trình, khuyến khích các địa phương tăng nguồn thu để tạo nguồn cải cách tiền lương.

Tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ nợ của chính quyền địa phương; Tăng cường công tác quản lý giá, thị trường; Tiếp tục thực hiện quản lý, điều hành giá các mặt hàng Nhà nước còn định giá, các mặt hàng thuộc diện bình ổn giá, các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu; Đẩy mạnh tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo lộ trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Tăng cường quản lý tài chính doanh nghiệp, đẩy mạnh tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Đẩy mạnh đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công, giá dịch vụ công. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế hoạt động tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực gắn với thúc đẩy lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công. Tập trung hoàn thành việc xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc lĩnh vực quản lý; quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập công ứng dịch vụ sự nghiệp công, xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các dịch vụ sự nghiệp công do nhà nước quản lý.

Nguyễn Tuấn

File đính kèm