Tình hình sản xuất nông nghiệp tháng 05/2017

18/05/2017


Đến ngày 16/5/2017, tổng diện tích lúa xuân đã trỗ đạt 70.000 ha chiếm 88,7% tổng diện tích gieo cấy. Tổng diện tích lúa xuân đã thu hoạch đạt 30 ha.

Thu hoạch ngao ở Nam Thịnh (Tiền Hải)

Trong tháng, các địa phương trên toàn tỉnh tập trung cho công tác phòng trừ sâu bệnh. Toàn tỉnh đã phun được 64.340 ha diện tích.

Đến ngày 15/5/2017, diện tích cây màu vụ xuân đã thu hoạch đạt 11.110 ha. Năng suất sản lượng tương đương với cùng kỳ năm 2016. Diện tích cây màu vụ hè đã trồng đạt 3.1900ha, trong đó dưa các loại đạt 1.230ha.

Tình hình chăn nuôi trong tháng ổn định, không có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm. Tổng đàn lợn giảm 6,94%, đàn gia cầm giảm 2,31% so với tháng trước.

Đến ngày 15/5/2017, lượng vắc xin các huyện, thành phố đã sử dụng để thực hiện tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đạt 188.725 liều.

Về nuôi trồng thủy sản, đến ngày 15/5/2017, tổng diện tích nuôi trồng đạt 15.298 ha. Toàn tỉnh hiện có 510 lồng/54.846m3. Tổng lượng giống sản xuất trong tháng đạt 36 triệu con. Tổng lượng khai thác hải sản trong tháng ước đạt 6.442 tấn.

Trong tháng các Hạt Quản lý đê điều đã kiểm tra, phát hiện và kiến nghị với địa phương xử lý, ngăn chặn được 65 vụ vi phạm Luật Đê điều; trong đó xây dựng nhà, hàng quán 50 vụ, 01 vụ chứa chất thải vật tư, và 14 vụ vi phạm khác.

 

Q. Chi