Tăng cường quản lý hoạt động xổ số kiến thiết

11/07/2017


Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước và công tác kiểm tra giám sát của các cơ quan chức năng đối với hoạt động kinh doanh xổ số, 29/6/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 8713/BTC-TCNH về việc tăng cường quản lý hoạt động xổ số kiến thiết.

(Ảnh minh họa)

Ngày 11/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2590/UBND-KT yêu cầu Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thái Bình nghiên cứu, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Bộ Tài chính. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thái Bình để phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời các sai phạm trong hoạt động kinh của doanh nghiệp.

Theo đó, Bộ Tài chính chỉ đạo như sau:

Về công tác quản lý phát hành xổ số: Yêu cầu Công ty xổ số kiến thiết quán triệt và chấp hành nghiêm túc các quy định tại Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007, Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ về kinh doanh xổ số, Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết hoạt động kinh doanh xổ số để thực hiện. Công ty Xổ số kiến thiết phải xây dựng, ban hành đầy đủ và thực hiện đúng các quy trình, quy chế quản lý nghiệp vụ phát hành, trả thưởng, chi tiêu nội bộ đảm bảo minh bạch, công khai, chính xác, tiết kiệm và có hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật trong tổ chức hoạt động kinh doanh xổ số.

Về quản lý tài chính: Yêu cầu các Công ty xổ số kiến thiết thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Công văn số 7069/BTC-TTr ngày 30/5/2017 của Bộ Tài chính về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xổ số.

Về công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát: Yêu cầu Công ty xổ số kiến thiết phải thường xuyên báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về việc chấp hành chính sách, chế độ của nhà nước và nghị quyết của Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực; Chỉ đạo Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty xổ số kiến thiết.

Xuân Long