Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 13.995,174 tỷ đồng

05/07/2018


Theo Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 13.995,174 tỷ đồng tăng 3,58% so với cùng kỳ năm 2017.

Nông dân xã Quỳnh Hoàng  huyện Quỳnh Phụ chăm sóc cây ớt.

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trồng trọt tăng 3,5%, chăn nuôi tăng 2,67%, thủy sản tăng 6,88%, lâm nghiệp bằng 61,03% so với cùng kỳ năm 2017.

Tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân năm 2017-2018 đạt 129.039 ha tăng 281 ha so với cùng kỳ năm trước. Năng suất vụ Xuân 2018 ước đạt 71,68 tạ/ha cao hơn 0,15 tạ/ha so với vụ Xuân năm 2017. Diện tích cây màu vụ Đông xuân năm 2017-2018 đạt 50.819 ha tăng 1.171 ha so với cùng kỳ năm 2016-2017. Năng suất, sản lượng cây màu vụ Đông Xuân cao hơn và tương đương so với cùng kỳ năm 2016-2017.

6 tháng đầu năm 2018, chương trình xây dựng “cánh đồng lớn” tiếp tục được triển khai mở rộng, vụ Xuân năm 2018, toàn tỉnh đã triển khai được 185 cánh đồng lớn với diện tích 8.149,68 ha. Giá trị sản xuất ngành trồng trọt 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 7.162,137 tỷ đồng tăng 3,5% với 6 tháng đầu năm 2017.

Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 4.334,043 tỷ đồng, tăng 2,67% so với 6 tháng đầu năm 2017. Toàn tỉnh có 676 trang trại chăn nuôi giảm 11 trang trại so với  cùng kỳ năm 2017; trong đó 74 trang trại chăn nuôi  quy mô lớn; có 2 HTX thành lập 10 tổ hợp tác trong sản xuất chăn nuôi, hoạt động bền vững và có hiệu quả. Tổng đàn trâu bò, gia cầm tăng so với cùng kỳ năm 2017, riêng tổng đàn lợn giảm 61.688 con so với cùng kỳ năm 2017.

Tổng sản lượng thủy sản 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 103.904 tấn tăng 7,74% so với cùng kỳ năm 2017. Giá trị sản xuất thủy sản 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 1.963,965 tỷ đồng tăng 6,88% so với cùng kỳ năm 2017.

Tổng diện tích nuôi trồng 6 tháng đầu năm 2018 đạt 14.519 ha tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2017. Nuôi cá lồng trên sông tiếp tục được các địa phương duy trì và đầu tư, phát triển; toàn tỉnh hiện có 541 lồng nuôi tăng 11 lồng so với năm 2017.

Khai thác thủy sản phát triển theo hướng tăng số lượng tàu khai thác xa bờ, giảm tàu ven bờ, công suất nhỏ.

Giá trị sản xuất lâm nghiệp 6 tháng đầu năm 2018 đạt 5,901 tỷ đồng bằng 61,3% so

Đến nay, toàn tỉnh có 200/263 xã và 1 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí đạt bình quân là 17,72 tiêu chí/xã.

 

 

Quỳnh Chi