Tăng cường công tác quản lý chất thải y tế

17/04/2017


Để tăng cường công tác quản lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh, ngày 17/4/2017, Sở Y tế có công văn số 203/SYT-NVY gửi Thủ trưởng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Tủ bảo ôn trong khu vực xử lý rác thải độc hại tại Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ

Theo đó, Sở Y tế yêu cầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

Tăng cường xây dựng, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình thu gom, vận chuyển, lưu trữ và xử lý chất thải theo quy định. Định kỳ tổ chức tập huấn cho cán bộ thực hiện quy định về quản lý chất thải y tế theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 58/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Liên Bộ Y tế - Tài nguyên và Môi trường.

Giao cán bộ chịu trách nhiệm vận hành, theo dõi hệ thống xử lý chất thải, có kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, thường xuyên. Định kỳ 3 tháng/lần thực hiện quan trắc môi trường khí thải và nước thải đầu ra theo quy định tại Thông tư 31/2013/TT-BYT ngày 15/10/2013 của Bộ Y tế về quan trắc tác động môi trường từ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện và báo cáo kết quả quan trắc 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm về Sở Y tế

Chủ động tham mưu Sở Y tế, UBND tỉnh, các sở ngành liên quan bố trí kinh phí cho đầu tư xây mới hệ thống xử lý chất thải cũng như kinh phí cho duy tu bảo dưỡng. Phối hợp với đơn vị liên quan có giải pháp khắc phục ngay hệ thống xử lý chất thải mà các chỉ số quan trắc chưa đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải quy định tại QCVN 02:2012/BTNMT và về nước thải y tế quy định tại QCVN 28:2010/BTNMT.

Thu Hiền