Phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

09/12/2016


Sáng ngày 9/12/2016, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Kế hoạch số 04-KH/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Dự hội nghị có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo hội nghị. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí Thư dự hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu bật tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu của việc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết. Tổng Bí thư nhấn mạnh: Cái mới của Nghị quyết lần này là Trung ương đã thẳng thắn chỉ ra một cách có hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Trong đó nguy hiểm nhất là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin; nói trái, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng; thậm chí sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, phụ hoạ theo những nhận thức, quan điểm sai trái, lệch lạc; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao; không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng. Sự suy thoái về đạo đức, lối sống thể hiện ở chỗ: sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, ham quyền lực; bè phái cục bộ, mất đoàn kết; quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Nghị quyết lần này xác định rõ mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhất là đề ra 4 nhóm giải pháp: Về giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Chú trọng nêu gương những người tốt, việc tốt; ngăn ngừa, cảnh báo, phê phán những việc làm sai trái. Đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, thói ích kỷ vụ lợi, "lợi ích nhóm". Rà soát, hoàn thiện cơ chế kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền. Xử lý nghiêm những hành vi vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng; công tác cán bộ, công tác kiểm tra; công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên. Phát huy vai trò giám sát của nhân dân, của báo chí, của công luận.

Thừa ủy quyền của Bộ Chính trị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt Nghị quyết và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết. Trong đó, tập trung vào 5 vấn đề lớn: Vì sao Ban chấp hành Trung ương phải tiếp tục ban hành Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn đảng? Mục đích, yêu cầu, phạm vi, quan điểm chỉ đạo và quá trình thực hiện Nghị quyết; Những nội dung cơ bản của Nghị quyết. Dự báo một số khó khăn và hướng khắc phục trong quá trình thực hiện Nghị quyết; Một số vấn đề về Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trong đó, xác định 14 nhiệm vụ thực hiện ngay và thường xuyên ở các cấp mà không cần chờ đợi quy định, hướng dẫn của Trung ương và những nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho 25 cơ quan, tổ chức đảng ở Trung ương và các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương. Bộ Chính trị yêu cầu: Căn cứ vào nội dung Nghị quyết, Kế hoạch thực hiện và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tình hình, đặc điểm cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị mình, chủ động chỉ đạo xây dựng kế hoạch, đề án cụ thể để thực hiện có hiệu quả và thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, rút kinh nghiệm việc thực hiện và báo cáo cấp có thẩm quyền. Từng đồng chí Uỷ viên Trung ương, Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, từng đồng chí đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp phải tự giác, gương mẫu thực hiện nghị quyết, nói đi đôi với làm, chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm rất cao, sự nỗ lực rất lớn, góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội và xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Duy Huy