Thường trực Tỉnh ủy tổng kết hoạt động các ban chỉ đạo của tỉnh

22/12/2016


Sáng ngày 21/12, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng các ban chỉ đạo phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng các ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Năm 2016, Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền của tỉnh đã tập trung tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành chức năng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền; chủ động nắm tình hình, chỉ đạo giải quyết những vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo và nhân quyền phát sinh trên địa bàn góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. MTTQ và các đoàn thể nhân dân đã từng bước phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động tín đồ các tôn giáo thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Các sở, ban, ngành chức năng của tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, đồng bào có đạo thực hiện quyền và nghĩa vụ góp phần vào thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Việc xây dựng và thực hiện dân chủ ở các loại hình cơ sở năm 2016 được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đạt nhiều kết quả thiết thực. Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp có nhiều chuyển biến; vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được nâng lên. Việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở khối xã, phường, thị trấn đã góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở theo hướng bám sát thực tiễn, khắc phục tình trạng quan liêu, cửa quyền; phát huy được sức mạnh của nhân dân trong thực hiện các chương trình, dự án, chủ trương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân. Đối với khối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, việc thực hiện dân chủ đã nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, phát huy tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, tinh thần phục vụ nhân dân. Việc thực hiện dân chủ trong khối doanh nghiệp đã góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống và tăng thu nhập cho người lao động. Thực hiện dân chủ trong lực lượng vũ trang tỉnh đã góp phần đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại và đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm thực hiện tốt hơn công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian tới, đồng thời góp ý kiến vào chương trình, kế hoạch năm 2017.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng các ban chỉ đạo ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng thời nêu rõ một số hạn chế còn tồn tại trong thực hiện công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng các ban chỉ đạo đề nghị: Về công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền cần tăng cường tuyên tuyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền. Tổ chức tập huấn công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, công tác tín ngưỡng, tôn giáo các cấp trong tỉnh. Khảo sát, đánh giá kết quả việc giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác tín ngưỡng, tôn giáo ở cơ sở, từ đó có biện pháp xử lý đối với các cơ sở tôn giáo vi phạm. Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, khảo sát tình hình công tác tín ngưỡng, tôn giáo tại các huyện, thành phố, đặc biệt đối với những nơi còn tồn đọng các vụ việc tôn giáo chưa được giải quyết dứt điểm; tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng các công trình thờ tự tín ngưỡng, tôn giáo và quản lý hoạt động của chức sắc, tín đồ các tôn giáo.

Đối với Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các quy chế, quy định về thực hiện dân chủ cho phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị. Thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền của các cơ quan hành chính các cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai, minh bạch các thủ tục, chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến người dân. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội trên các lĩnh vực, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; nâng cao hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng ở các địa phương, đơn vị. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ các cấp; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

 

Theo Baothaibinh.com.vn