UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

04/05/2017


Chiều ngày 3/5, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 và Đề án sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2017; Sở Nội vụ báo cáo Đề án thành lập Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Thái Bình.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh: lãnh đạo các huyện, thành phố và một số đơn vị liên quan dự cuộc họp.

Năm 2016, Thái Bình chịu ảnh hưởng trực tiếp của 3 cơn bão (bão số 1, số 3 và số 7) gây bất lợi cho sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân và tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Tuy nhiên với sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được các cấp, ngành triển khai thực hiện tốt, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra. Công tác dự báo, cảnh báo kịp thời, đa dạng và chính xác hơn; chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, các hội, đoàn thể, cộng đồng tích cực tham gia với nhiều hình thức, sớm ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân.

Năm 2017 với tình hình thời tiết diễn biến khó lường theo chiều hướng cực đoan, ngành Nông nghiệp đã xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu chung là chủ động chuẩn bị sớm và đầy đủ mọi mặt cho công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chống mọi biểu hiện chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Tích cực, chủ động đề phòng những đợt lũ lớn, những cơn bão mạnh và xây dựng phương án đối phó với trường hợp bất lợi nhất xảy ra. Chủ động phòng, tránh và tiêu úng cho lúa mùa và các cây trồng, vật nuôi khác ở mức cao nhất; giải quyết nhanh chóng, kịp thời hậu quả của thiên tai.

Năm 2017, toàn tỉnh phấn đấu gieo cấy 80.000ha lúa mùa, năng suất phấn đấu 61 tạ/ha trở lên; cây vụ đông phấn đấu đạt 35.000ha trở lên, trong đó chủ lực là cây ngô, khoai tây, bí các loại. Với chủ trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện tái cơ cấu ngành, khuyến khích người dân và doanh nghiệp tích tụ ruộng đất để sản xuất theo quy mô lớn, ngành Nông nghiệp cũng đã xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ vụ mùa, vụ đông: tiếp tục hỗ trợ kinh phí mua máy cấy, máy gặt đập liên hợp, thiết bị kho lạnh bảo quản; kinh phí tuyên truyền, tập huấn cho địa phương tích tụ ruộng đất với quy mô tối thiểu từ 10ha/vùng; hỗ trợ các mô hình chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây trồng khác cho hiệu quả cao hơn với quy mô từ 5ha trở lên…

Thực hiện Thông báo số 962-TB/TU ngày 15/5/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh; Thông báo số 25/TB-VP ngày 20/5/2015 của Văn phòng UBND tỉnh về ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 19/5/2015, Sở Nội vụ đã xây dựng và xin ý kiến thành viên tổ công tác về Đề án thành lập Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Thái Bình trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Xúc tiến và Tư vấn đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Thái Bình là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh, sự quản lý về tổ chức, hành chính của Văn phòng UBND tỉnh; thực hiện chức năng xúc tiến, hỗ trợ, thu hút đầu tư trong và ngoài nước trực tiếp vào địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày báo cáo tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016; trong sản xuất nông nghiệp. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị mình trong đó quán triệt tốt phương châm “4 tại chỗ”; xây dựng kịch bản ứng phó với siêu bão. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa các công trình phòng chống lũ bão; chủ động rà soát, xử lý sự cố đe dọa đến tính mạng, tài sản; làm tốt công tác tuyên truyền, tránh tư tưởng chủ quan, đặc biệt với người dân vùng ven biển. Các ngành, địa phương cần khẩn trương kiện toàn ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Đối với sản xuất nông nghiệp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Nông nghiệp, các địa phương tiếp tục kiểm tra đồng ruộng, theo dõi diễn biến của các loại sâu, bệnh hại lúa xuân để tổ chức phòng, trừ kịp thời; làm tốt công tác quản lý nhà nước trong kinh doanh, buôn bán vật tư nông nghiệp; rà soát diện tích lúa trỗ bông trước ngày 15/5 để xây dựng kế hoạch gieo trồng cây màu hè, hè thu. Quán triệt, thực hiện nghiêm kỷ cương mùa vụ, cơ cấu giống, quy trình canh tác; khuyến khích tích tụ ruộng đất. 

Để thực hiện thành công Đề án sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2017, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ nhằm thúc đẩy sản xuất theo quy mô lớn; phối hợp tích cực, hiệu quả hơn với các địa phương trong chỉ đạo, điều hành sản xuất.

Về Đề án thành lập Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Thái Bình, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ tiếp tục hoàn thiện dự thảo đề án trên cơ sở các quy định hiện hành và thực tiễn của tỉnh, trình Bộ Nội vụ và các cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Cũng trong chiều ngày 3/5, UBND tỉnh đã họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cho ý kiến về một số nội dung: bổ sung quy hoạch mạng lưới phát triển khu, cụm công nghiệp; bổ sung quy hoạch sử dụng đất hàng năm cho các khu công nghiệp trong quy hoạch; đánh giá kết quả quý I, thảo luận nhiệm vụ trọng tâm quý II/2017…

Theo baothaibinh.com.vn