Triển khai giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

05/05/2017


Sáng ngày 05/5/2017, Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức Hội nghị triển khai cuộc giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 01 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc cải thiện, môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Thái Bình đến năm 2020. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Các Đ/c trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập Đoàn giám sát gồm một số đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; một số cán bộ lãnh đạo, kiểm tra viên, chuyên viên Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Kế hoạch và đầu tư. Phân công đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn Giám sát.

Nội dung giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 01 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc cải thiện, môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Thái Bình đến năm 2020. Đối tượng giám sát là Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Mỗi huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy giám sát 2 tổ chức đảng cơ sở, một số tổ chức đảng có liên quan. Thời điểm giám sát từ sau khi ban hành các Nghị quyết đến nay. Thời gian giám sát tại các cơ quan, đơn vị và báo cáo kết quả giám sát hoàn thành trong tháng 5/2017.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các thành viên Đoàn giám sát nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đối với các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy, tổ chức đảng được giám sát chuẩn bị báo cáo theo đề cương của Đoàn Giám sát; cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu có liên quan, làm việc với Đoàn giám sát bảo đảm chất lượng, hiệu quả và không ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Qua giám sát đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế và dấu hiệu vi phạm, nếu có của tổ chức đảng các cấp trong việc triển khai, quán triệt và chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc cải thiện,  môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Thái Bình đến năm 2020; kịp thời sửa chữa, uốn nắn, khắc phục những hạn chế, thiếu sót; đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả các Nghị quyết trên trong thời gian tới.

Duy Huy