UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

27/06/2017


Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, ngày 26/6, UBND tỉnh tổ chức họp nghe và cho ý kiến về các dự thảo: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và dự kiến thực hiện thu, chi ngân sách năm 2017;

Tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND và chương trình công tác năm 2017 của UBND tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2017; Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2016 – 2020; Tờ trình của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND ngày 10/9/2014 của HĐND tỉnh phê duyệt một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020; Tờ trình của UBND tỉnh về việc phân bổ chi tiết vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới bổ sung năm 2016, hỗ trợ năm 2017 và phương án phân bổ vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới năm 2017; Tờ trình của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND ngày 14/12/2011 và chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở chăn nuôi lợn, gia cầm theo Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 10/9/2014 của HĐND tỉnh. 

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Dự họp có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và các huyện, thành phố.

6 tháng đầu năm 2017, trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự cố gắng nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp dân cư, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đáng khích lệ. Tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 20.941 tỷ đồng, tăng 8,57% so với cùng kỳ năm 2016; đạt cao hơn mức tăng trưởng cùng kỳ giai đoạn 2012 – 2016, cao hơn bình quân chung cả nước, thuộc nhóm dẫn đầu các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng về tốc độ tăng trưởng. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 53.790 tỷ đồng, tăng 9,45%, trong đó sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,19%, công nghiệp – xây dựng tăng 12,75% và dịch vụ tăng 7,84% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng thu ngân sách nhà nước (không kể ghi thu, ghi chi) ước thực hiện 9.314 tỷ đồng, đạt 68,3% dự toán năm, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2016; tổng chi cân đối ngân sách địa phương ước thực hiện 5.339 tỷ đồng, đạt 55,2% dự toán năm, bằng 97,5% so với cùng kỳ năm 2016. Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản được tăng cường với tổng khối lượng vốn đầu tư xây dựng cơ bản ước giải ngân đạt 1.982 tỷ đồng, đạt 66% kế hoạch, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2016. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân nhất là hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội và gia đình có công với cách mạng. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư được chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt. Công tác quốc phòng an ninh được tăng cường, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đối với việc thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND và chương trình công tác năm 2017, 6 tháng đầu năm 2017, các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố đã báo cáo UBND tỉnh 11 nhiệm vụ, hoàn thành 10 nhiệm vụ, đang triển khai thực hiện 14 nhiệm vụ và xin chuyển sang thực hiện trong 6 tháng cuối năm 9 nhiệm vụ. Về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh được giao phân bổ chi tiết 5.009,645 tỷ đồng, trong đó năm 2016 đã phân bổ 1.434,6 tỷ đồng, năm 2017 đã phân bổ 1.506,586 tỷ đồng và kế hoạch vốn giai đoạn 2018 – 2020 là 2.068,459 tỷ đồng; trong đó ngân sách tỉnh 916,459 tỷ đồng và ngân sách huyện, xã 1.152 tỷ đồng. 

Tại cuộc họp, đa số các đại biểu thống nhất với dự thảo các báo cáo và tờ trình được xây dựng, đồng thời tập trung làm rõ thêm những kết quả đạt được của ngành mình, địa phương mình và nêu những kiến nghị, đề xuất để đạt được kết quả ở mức cao nhất, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của các ngành, các địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra; yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu, chỉnh sửa ý kiến góp ý của các đại biểu dự họp để trình tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới: Về kinh tế, tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi đề án sản xuất vụ mùa, vụ đông; chú ý bảo đảm cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ, tuân thủ các nguyên tắc trong chỉ đạo điều hành; khuyến cáo các địa phương tổ chức sản xuất theo chuỗi khép kín, khuyến khích tích tụ đất đai, hình thành các HTX kiểu mới, mô hình liên kết sản xuất; đẩy mạnh phối hợp giúp đỡ nhà đầu tư trong thực hiện các bước, hoàn thiện các thủ tục nhằm hiện thực hóa các đề án, các dự án đầu tư vào tỉnh đã được ký kết; tiếp tục chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới, tập trung xây dựng nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và tổ chức lại sản xuất; tập trung rà soát, tham mưu, giải quyết một cách thực chất những khó khăn của doanh nghiệp, đặc biệt là những kiến nghị của doanh nghiệp tại hội nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp được tổ chức vào tháng 5/2017; khẩn trương đôn đốc các doanh nghiệp, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công theo đúng cam kết; ngành Công Thương khẩn trương hoàn thiện quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh, đề án điều chỉnh bổ sung phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; ngành Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xử lý nghiêm những vi phạm về đất đai và môi trường, tình trạng khai thác tài nguyên đất, cát trái phép. Trong công tác điều hành ngân sách, thực hiện nhất quán chủ trương xã hội hóa nguồn lực, đa dạng hóa hình thức đầu tư; thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công, Luật Quản lý và sử dụng tài sản công đã được Quốc hội thông qua; thực hiện nghiêm dự toán ngân sách, kiên quyết không chi ngoài dự toán nhằm thực hiện tốt chủ trương tiết kiệm; ngành Thuế cần khẩn trương rà soát, đôn đốc công tác thu ngân sách, bảo đảm vượt kế hoạch thu hàng tháng, kiên quyết xử lý trường hợp chây ỳ, trốn tránh thực hiện nghĩa vụ thuế, đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ đặc biệt là cán bộ quản lý. Về lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới công tác giáo dục, khắc phục những hạn chế yếu kém trong công tác khám chữa bệnh, kinh doanh thuốc, vật tư y tế; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng; thực hiện quyết liệt các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, thực hiện tiếp dân đúng lịch, giải quyết tốt những kiến nghị của dân; duy trì và phát huy hiệu quả đường dây nóng của các sở, ngành và các địa phương, chủ động giải quyết những bức xúc của nhân dân ngay từ cơ sở, tránh đùn đẩy lên cấp trên, mọi vấn đề phải được giải quyết theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong xây dựng chính quyền và cải cách hành chính, duy trì nghiêm túc các quy chế, quy định của các ngành và các cấp; thường xuyên rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính, đề xuất cắt giảm các thủ tục không cần thiết; chú trọng thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

 

 

Theo baothaibinh.com.vn