Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng

30/06/2017


Sáng ngày 29/6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức, Trưởng ban Tuyên giáo, Trưởng ban Kinh tế Trung ương dự hội nghị.

Dự hội nghị về phía tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; trưởng, phó các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn; báo cáo viên cấp tỉnh; các đồng chí ủy viên ban thường vụ; trưởng, phó ban tuyên giáo, chánh văn phòng huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND, chánh văn phòng HĐND, UBND các huyện, thành phố; một số lãnh đạo doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Bình. Ảnh: Thành Tâm 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Ba nghị quyết chuyên đề về kinh tế được Trung ương ban hành tại Hội nghị lần thứ 5 đều là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội XII đã đề ra về phát triển kinh tế - xã hội. Việc tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận của Trung ương tại Hội nghị lần thứ 5 sẽ góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống, tạo khí thế mới trong toàn Đảng, toàn dân, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. 

Để các nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành, các địa phương nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung cơ bản của các nghị quyết; nắm vững những quan điểm chỉ đạo, những công việc cần triển khai trong tổ chức thực hiện; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; đề cao trách nhiệm, gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo thực hiện nghị quyết có hiệu quả. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, cấp ủy các cấp chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch hành động trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 gắn với đặc điểm tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm khả thi, thiết thực, hiệu quả. Đồng thời chủ động đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân. 

Thủ tướng Chính phủ tin tưởng với quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, các nghị quyết sẽ đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực, góp phần vào thành công sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Thái Bình. Ảnh: Thành Tâm

Tai hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương quán triệt những nội dung cơ bản của ba nghị quyết chuyên đề về kinh tế được Trung ương ban hành tại Hội nghị lần thứ 5 về: “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”; “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. 

Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng chí Trưởng ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo của trung ương và một số nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện như: hoàn thiện thể chế về huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; hoàn thiện thể chế về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nền kinh tế và năng lực kiến tạo sự phát triển của nhà nước… 

Đối với việc tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, đồng chí Trưởng ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh các chủ trương, chính sách, biện pháp mới, có tính đột phá vừa được trung ương nhất trí thông qua như: Đẩy mạnh chuyển đổi hầu hết các doanh nghiệp nhà nước thành doanh nghiệp có cơ cấu sở hữu hỗn hợp, chủ yếu là doanh nghiệp cổ phần, niêm yết trên thị trường chứng khoán, lấy hiệu quả kinh tế làm tiêu chí đánh giá chủ yếu. Cơ cấu lại, đổi mới các doanh nghiệp nhà nước đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về quản trị doanh nghiệp. 

Liên quan đến việc phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, đồng chí Trưởng ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh quan điểm của trung ương coi phát triển kinh tế tư nhân là yêu cầu tất yếu, khách quan trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Trong thời gian tới, trung ương yêu cầu cần tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển ở tất cả các ngành và lĩnh vực mà pháp luật không cấm. Tạo điều kiện thuận lợi để các hộ và cá nhân tự nguyện liên kết hình thành doanh nghiệp hoặc các tổ chức hợp tác khác. Khuyến khích hình thành các tập đoàn kinh tế tư nhân đa sở hữu và tư nhân góp vốn vào các tập đoàn kinh tế nhà nước…

Theo Baothaibinh.com.vn