Thái Bình ban hành mã định danh của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

09/01/2017


Ngày 27/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3982/QĐ-UBND về việc ban hành mã định danh của các cơ quan, đơn vị tỉnh Thái Bình.

Mã định danh nhằm phục vụ trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị, tích hợp, chia sẻ giữa các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung của tỉnh.

Theo đó, mỗi cơ quan, đơn vị được cấp phát một mã định danh có cấu trúc V1V2V3.Z12.Y1Y2.MX1X2

Trong đó MX1X2 xác định các đơn vị cấp 1. Theo quy định tại Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ngày 01/4/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông H54 xác định mã định danh cấp 1 UBND tỉnh; K54 xác định mã cấp 1 của HĐND tỉnh Thái Bình.

Y1Y2 xác định các đơn vị cấp 2 là các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc UBND tỉnh bao gồm các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc HĐND tỉnh bao gồm các ban, Văn phòng HĐND và HĐND huyện, thành phố. Y1Y2 nhận giá trị là một trong các chữ số từ 0 đến 9.

Z12 xác định các đơn vị cấp 3 là các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn; các cơ quan thuộc các sở, ban, ngành. Z1, Z2 nhận giá trị là một trong các chữ số từ 0 đến 9.

V1V2V3 xác định các đơn vị cấp 4 là các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc các đơn vị cấp 3 và cũng nhận giá trị là một trong các chữ số từ 0 đến 9.

Xem chi tiết tại file đính kèm

Thu Phương

File đính kèm